กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: วันเด็ก

Blogger
 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  9,871
  บล็อก
  9

  วันเด็ก

  วันเด็ก

  วันเด็ก
  จากคำกล่าวที่ว่า อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ การพิทักษ์รักษาคุ้มครองทางด้านกฎหมาย ตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ เพราะถือว่า เด็ก คือมนุษย์ที่ยังอ่อนอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

  วันเด็ก

  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย ของคำว่า "เด็ก" ไว้ดังนี้

  เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก

  เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์

  เด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์


  เมื่อปีพุทธศักราช 2498 ได้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ ของตนมากขึ้น การขานรับในการนี้จากประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้น โดยกำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

  การจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศขณะนั้น มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยยึดหลักการให้ความสำคัญแก่เด็กเป็นวัตถุประสงค์หลัก โดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญเช่น พิพิธภัณฑ์ รัฐสภา เป็นต้น ให้เด็ก ๆได้เข้าชมและศึกษา บางแห่งจัดการแสดงมหรสพ มีการแจกอาหาร แข่งขันเกม แจกของขวัญ ฯลฯ ต่อมางานนี้ได้รับความสำคัญทั่วโลกจึงได้จัดกันแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน

  วันเด็ก


  การจัดงานวันเด็กในประเทศไทย

  ปีพุทธ ศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็น ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กขึ้นมา

  ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของนาย วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

  ขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังมิได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

  ดังนั้น ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ประเทศไทย จึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับประเทศไทย และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ.2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ เพื่อความเหมาะสมด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยเราเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อไปก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด จึงเห็นว่าควรจะเปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเสียทุกสิ่ง ทุกอย่างได้สะดวกสบายขึ้น และมีความเหมาะสมมากกว่า

  จากข้อเสนอดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 จึงประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ.2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว

  งานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ.2508 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาได้สี่สิบกว่าปีแล้ว (งดจัดในปี พ.ศ.2507 หนึ่งปี)

  วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

  1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ

  2. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  3. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

  4. เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก  ชื่อเพลง : วันเด็ก
  คำร้อง : คาราบาว
  ทำนอง :


  INTRO: Am

  Am G Am
  วันเด็ก ให้เด็กเดินตามใคร
  G Am G Am
  แม่ตั้งวงไพ่ พ่อตั้งวงเหล้า
  E7 D E7
  ชกกันเหมือนมวยตู้วันเสาร์ ตีศอกโยนเข่า
  G Am
  เอาให้ตายให้ตาย
  G Am
  เสียงด่า ไม่ต้องหาคําแปล
  G Am G Am
  ด่าพ่อล่อแม่ ก็ปู่ย่าตายาย
  E7 D E7
  ห้ามปรามเดี๋ยวจะถูกเลขท้ายเป็นเรื่องผู้ใหญ่
  G Am
  ผัวเมียตีกัน
  C Am G Am
  ดีกันก็รวมหัวใช้เรา ใช้ไปซื้อเหล้าใช้ดูต้นทาง
  C Am G E7
  ทําตัวให้เด็กดูตัวอย่าง ลูกไม้ไม่ห่างจากโคนต้นไม้
  Am G Am
  วันเด็ก เราเป็นเด็กเกเร
  G Am G Am
  เพราะสังคมโปเก มีผู้ใหญ่นําเรา
  E7 D E7
  สร้างเธคให้เด็กได้โยกบั้นเด้าดมยาดื่มเหล้า
  G Am
  เอาให้เมาเช็ดดิน
  Am G Am
  ลูกหลาน ต้องคืบคลานลงเหว
  G Am G Am
  อนาคตเลวๆ ก็ผู้ใหญ่ตัวดี
  E7 D E7
  คําขวัญเขียนกันได้ทุกปี เผื่อผู้ใหญ่บ้างซิ
  G Am
  สมดุลกัน
  E7 F
  * อันว่าคําขวัญเท่าที่ฉันผ่านมา
  G F
  เปรียบเหมือนตัวยาซีม่าโลชั่น
  C D
  แต่สังคมวันนี้แย่ยิ่งกว่าสังคัง
  F C
  เขียนให้เด็กได้ฟังมันก็ยังไม่พอ
  F
  ** พ่อกับแม่คือยา ปู่กะย่า ตายาย
  C
  และผู้หลักผู้ใหญ่ มีความหมายทุกคน
  Am F
  อย่าปล่อยเด็กเดินชนโดยตามลําพัง
  G E7
  เพราะสังคมสังคัง ยังไม่สมประกอบ
  Am
  เด็ก เด็ก (เด็ก เด็ก)
  G Am
  ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ (โตเป็นผู้ใหญ่)
  G Am
  อนาคตฝากไว้ (อนาคตฝากไว้)
  G Am
  ในกํามือเด็กๆ (ในกํามือเด็กๆ)
  E7
  ถูกมอมเมาตั้งแต่เล็ก
  D E7 G Am
  ผู้ใหญ่หลอกเด็ก เราจะแก้ที่ใคร
  G Am
  เราจะแก้ที่เด็กหรือแก้ที่ผู้ใหญ่
  G Am
  เราจะแก้ที่ใคร เราจะแก้ที่ใคร
  G Am
  แก้ที่ผู้เด็กหรือแก้ที่ผู้ใหญ่
  G Am G Am E7
  เราจะแก้ที่ใคร เราจะแก้ที่ใคร
  SOLO: G Am E7 Am G Am G Am G Am G Am
  G E7 D E7 G Am G

  (ซํ้า *, **)
  Am G Am
  มีวันเด็ก ก็ต้องมีวันผู้ใหญ่
  G Am G Am
  ที่ก่อกรรมทําร้ายเด็กไทยวันนี้
  E7 D E7 G Am
  นําอะไรนําในทางที่ดีเด็กๆ สมัยนี้ หูไวตาไว
  Am G Am
  วันผู้ใหญ่ เขียนให้เริ่ดเลยว่า
  G Am G Am
  ให้ตั้งหน้าตั้งตา ทําแต่คุณความดี
  E7
  อย่ากอบโกย กินกันมากนักซิ
  D E7 G Am
  เด็กๆ สมัยนี้ นั้นแทบไม่มียัดปาก
  SOLO: Am G Am G (8 ครั้ง)  วันเด็ก

  วันเด็ก

  ขอบคุณภาพกิจกรรม การแสดงความสามารถของเด็ก
  ไทยเมืองมุก,บ่าวเอ๋ คนตระการ


 2. #2
  คำขวัญวันเด็ก ปี 2554

  "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

  ซึ่ง "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" คำขวัญวันเด็กในปีนี้จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย ซึ่งท่านนายกฯ ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับแนวคิดของคำขวัญนี้ว่า

  รอบคอบ - เนื่องมาจากปัจจุบัน มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เห็นว่า เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต

  รู้คิด - เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

  จิตสาธารณะ - สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย

 3. #3

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ไทเมืองมุก
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  mukdaharn
  กระทู้
  329
  ขอบคุณครับ นี่แหละการแสดงของเด็กๆที่เกิดจากใจ มิได้เสแสร้ง บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา
  โรงเรียนบ้านกุดแข้ ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •