พระธาตุประจำวันเกิด

นอกจากความเชื่อของคนล้านนาแล้ว ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพงศาวดารเหนือ คำให้การของ
ชาวกรุงเก่าและเรื่องเล่าของชาวอีสาน ยังได้กล่าวถึงความเชื่ออื่นๆที่เกี่ยวกับพระธาตุอีกด้วย โดยกล่าวไว้ว่า ณ ที่
แห่งใดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุหลัก บริเวณรายล้อมจะมีพระธาตุบริวารเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็นพระธาตุ
ที่แตกตัวมาจากพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีดาวนพเคราะห์
ประจำวันคอยปกปักษ์รักษาจากความเชื่อดังกล่าว เมื่อพิจารณาควบคู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ประดิษฐานของ
พระธาตุต่างๆในนครพนมพบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยพระธาตุพนมเป็นพระธาตุหลัก และมีพระธาตุบริวารอยู่ใน
อำเภอรอบนอก วัดพระธาตุพนม พระธาตุพนม นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าลักษณะของพระธาตุบริวารสอดคล้องกับนิสัย
และทิศประจำวันของเทวดานพเคราะห์ทั้งเจ็ด บัญญัติความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะพระธาตุประจำวันเกิดที่มีครบ
ทั้ง7วัน จึงมีอยู่ที่เดียวที่นครพนม และเช่นเดียวกับพระธาตุประจำปีเกิด คือหากมีโอกาสมาสักการะพระธาตุประจำ
วันเกิดของตนก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตน1. วันอาทิตย์ (พระธาตุพนม)
นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่
เกิดปีวอกแล้วยังถือเป็นพระธาตุประจำวันเกิด
ของคนที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย พระบรมธาตุ
องค์นี้ได้บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วน
หน้าอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์
ให้มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ


2. วันจันทร์ (พระธาตุเรณู)
เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร
ใครได้กราบไหว้บูชาจะมีวรรณะงดงาม
ผุดผ่องและรูปงามตรงกับลักษณะของ
เทพ ประจำวันจันทร์


3. วันอังคาร (พระธาตุศรีคูณ)
เป็นพระธาตุคู่เมืองของอำเภอนาแก
เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้
มีศักดิ์ศรีทวีคูณและมีจิตใจเข้มแข็ง
4. วันพุธ (พระธาตุมหาชัย)
เชื่อกันว่าการกราบไหว้จะช่วยเสริมบารมี ความน่าเชื่อถือ และประสบชัยชนะในชีวิต
5. วันพฤหัสบดี (พระธาตุประสิทธิ์)
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์
ให้สัมฤทธิ์ผลในการทำงาน6. วันศุกร์ (พระธาตุท่าอุเทน)
จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุซึ่ง
ได้อัญเชิญจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์
ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์
7. วันเสาร์ (พระธาตุมรุกขนคร,นคร)
เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์
ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน
การบูชาพระธาตุตรงตามวันเกิดคล้ายกับการ
ส่งสารถึงเทพฯประจำวันที่คอยปกปักษ์รักษา
ผู้นั้น แต่การจะให้การขอพรสัมฤทธิ์ผลจำเป็น
ต้องมีศรัทธาและประกอบกรรมดีควบคู่ไปด้วย