หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 18

หัวข้อ: ร่วมแสดงความยินดีกับ "บีงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

Blogger
 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ maxwell007
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  ที่อยู่
  สามย่าน
  กระทู้
  636
  บล็อก
  14

  กระพริบตา ร่วมแสดงความยินดีกับ "บีงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

  ร่วมแสดงความยินดีกับ "บีงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

  วันที่ 22 มีนาคม 2554 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554


  พ.ร.บ. ตั้งจังหวัดบังกาฬ จังหวัดที่ 77 มีจำนวน เพียง 14 มาตรา เท่านั้น โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป หรือวันที่ 23 มีนาคม 2554 นั่นเอง

  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มี ท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัด เป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร

  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ การปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

  รายละเอียดของ พ.ร.บ. ตั้งจังหวัดบึงกาฬฯ ดังนี้


  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ”

  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  มาตรา 3 ให้แยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ และมีเขตท้องที่ตามที่อำเภอดังกล่าวมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  มาตรา 4 ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอบึงกาฬเป็นอำเภอเมืองบึงกาฬ

  มาตรา 5 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และงบประมาณของจังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอตามมาตรา 3 ไปเป็นของจังหวัดบึงกาฬ

  มาตรา 6 ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬขึ้น โดยให้มีเขตตามเขตจังหวัดบึงกาฬ

  มาตรา 7 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอ ตามมาตรา 3 ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  มาตรา 8 ให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  มาตรา 9 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากร การทะเบียน และการอื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติอยู่ใน อำเภอตามมาตรา 3 ให้ดำเนินการเช่นเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนรายได้ ที่เก็บได้จากอำเภอตามมาตรา 3 ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้จัดส่งทางจังหวัดบึงกาฬ

  มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งตามมาตรา 109 (1 ) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดบึงกาฬ และให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดหนองคาย

  มาตรา 11 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายในเขตเลือกตั้งของอำเภอ ตามมาตรา 3 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดบึงกาฬ และให้วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

  ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจนครบจำนวนตามวรรคสาม ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ตามวรรคหนึ่งและให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬที่ยังไม่มีประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นทำหน้าที่ชั่วคราวไปพลางก่อน

  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดบึงกาฬให้ครบตามจำนวนที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬตามวรรคสามให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งไปจนกว่าวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดแห่งหนึ่ง และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่ในเขตอำเภอนั้น ทั้งนี้ การดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด


  มาตรา 12 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายทำหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้ครบถ้วน และปฏิบัติการอื่นใดเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อนจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬตามวรรคหนึ่ง

  มาตรา 13 ในระหว่างที่จังหวัดบึงกาฬยังไม่มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดหนองคาย ทำหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดบึงกาฬไปพลางก่อนให้ถือว่าบรรดาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และมติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดหนองคาย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และมติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลของจังหวัดบึงกาฬจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  ทั้งนี้ จากผลของมาตรา 10 ทำให้ ส.ส.เขต 2 จ.หนองคาย เป็นส.ส. จังหวัดบึงกาฬ นั่นหมายความว่า นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ นายยุทธพงษ์ แสงศรี และนายไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทยทั้ง 3 คน เป็นส.ส. ชุดแรกของ จ.บึงกาฬ

  ขณะที่ นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ที่ปรึกษาระดับ 10 ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จ.บึงกาฬ

  ฉะนั้นแล้ว 23 มีนาคม จึงเป็นเสมือนวันเกิดของ จ.บึงกาฬ......อย่างนี้ต้องฉลอง :b-b:b-b:b-b


  ร่วมแสดงความยินดีกับ "บีงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย

  ที่มา : มติชน online

  เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
  เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
  ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
  ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา


 2. #2
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง สัญลักษณ์ของ พงศ์น้อย ส กสิน
  วันที่สมัคร
  Jan 2007
  ที่อยู่
  ผมไม่รู้ ผมนอนนา
  กระทู้
  1,147
  บล็อก
  5
  เบิ่งจากภูมิประเทศแล้ว กะสมควรสิตั้งอยู่ดอกเนาะครับ ติดต่อสื่อสารเดินทางบ่ค่อยคล่องปานได่ เอ่า อิสานเฮามี 1 จังหวัดใหม่ ใสละไทจังหวัดบึงกาฬเข้ามาขึ้นบ้านใหม่เด้อครับ

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ Boom69
  วันที่สมัคร
  Aug 2007
  ที่อยู่
  Khon kaen ThaiLand
  กระทู้
  996
  บล็อก
  4
  ยินดี...นำเด้อค๊า.....จังหวัดบึงกาฬ....

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ brink
  วันที่สมัคร
  Feb 2007
  กระทู้
  208
  สมควรตั้ง ครับ จากบ้านผม ไปตัวจังหวัด หนองคาย เกือบ 200 กิโลเมตร แถมบ่มีรถประจำทางอีก ผิดกับ จากบ้าน ไปสกลนคร แค่ 90 กิโลเมตร

  คนเซกา

 5. #5
  สมาชิกที่ยังไม่ยืนยันอีเมล์
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  บ้านละเอาะ ต.จีกแดก จ.สุรินทร์
  กระทู้
  524
  บล็อก
  1
  คันซั่นสถิติยังคงอยู่บ่ จังหวัดหนองคายมีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงยาวสุดในไทย

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ สาวทุ่งฝน
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  ห้องพี่สาว
  กระทู้
  495
  ตอนนี้ประเทศไทยมี เจ็ดสิบเจ็ด จังหวัดแล้วเนาะจ้าบาดหนิ สิจำไว้เผื่อออกข้อสอบ ฮิ้ว
  จักอยู่ใสดอก ว่างๆสิไปเที่ยวยุ แต่ยามกลับบ้านกะนั้งรถบึงกาฬนะหละกลับ แต่ลงก่อน คิคิ

 7. #7
  ยามได๋น้อ จุ้มสวนอ้อย สิเป็นจังหวัดดดด ประชากร กะมี 3หน่อนึ่ง

 8. #8
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ มะเหมี่ยว
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  ที่อยู่
  สุดประจิมที่ริมเมย
  กระทู้
  950
  ดีใจ และยินดีด้วยจ้า เซกา บึงกาฬเคยไปมาหลายเทือแล้วจ้า บ้านเกิดอิพ่อจ้า

 9. #9
  คนบึงกาฬมารายงานตัวครับผม..


 10. #10
  ดีเจ นักจัดรายการ สัญลักษณ์ของ นู๋น้อย
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  เมืองชลบุรี(เช่านอน) สีเกด(หม่องเกิด
  กระทู้
  1,335
  บล็อก
  31
  ดีใจนำจ้า จังหวัดที่ 77 ต่อไป 78 กะจะเป็นจังหวัดกันทราลักษ์ แม่นบ่น่อ :l-:b-b ฉลองงงงงงงงงง งวดหน้า 77 พะนะ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •