Excel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัส

การหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์ จัตุรัสแบบ 2x2ภาพที่ 1 จากภาพ เป็นวิธีหาดีเทอรมินันต์ของ แมทริกซ์ ชนิด 2 x 2 ด้วยมือExcel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัส


คำตอบที่ได้ คือ 5
ภาพที่ 2 การวิธีหาดีเทอรมินันต์ของ แมทริกซ์ ชนิด 2 x 2 ด้วย Excel

สูตร =MDETERM(C3:D4) หมายเหตุตัวเลขอยู่ที่ C3 ถึง D4Excel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัส


คำตอบที่ได้ คือ 5..........................................................


แบบ 3x3


ภาพที่ 3 แสดงการหาดีเทอร์มินันต์ด้วยมือ


Excel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัสภาพที่ 4 – 5 แสดงการหาดีเทอร์มินันต์ด้วยโปรแกรมเอกเซล ExcelExcel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัส


Excel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัส

ภาพที่ 6- 7 แสดงการหาดีเทอร์มินันต์ด้วยโปรแกรมเอกเซล Excel แบบ 4x4


Excel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัส


Excel กับการหาดีเทอรมินันต์ของแมทริกซ์จัตุรัส…………………………………………….