ตั้งสายเบสออนไลน์ 4 สาย Online Bass Tuner bass 4 strings

The tuner also has the added function of shortcut keys. Press the number on your keyboard which matches its string.
• 1 = string one
• 2 = string two
• 3 = string three
• 4 = string four
• 5 = string five
• 6 = string six
• 0 = stop all sounds

Tunings Available

Bass – 4 strings

• Standard – (E, A, D, G)
• Drop D – (D, E, A, G)
• 1/2 – Step – (Eb, Ab, Db, Gb)
• 1 – step – (D, G, C, F)
• Drop C – (C, G, C, F)
• 1 – 1/2 Step – (Db, Gb, B, E)
• Drop B – (B, Gb, B, E)
• 2 – Step – (B, Gb, Bb, E)
• Drop Bb – (Bb, F, Bb, Eb)
• Drop A – (A, E, A, D)
• Drop D/G – (D, G, D, G)
• Low B – (B, E, A, D)

Bass – 5 String
• Standard – (B, E, A, D, G)
• 1/2 Step – (Bb, Eb, Ab, Db, Gb)
• 1 Step – (A, D, G, C, F)
• High C – (E, A, D, G, C)
• High 1/2 – (Eb, Ab, Db, Gb, B)
• Hight 1 step – (D, G, C, F, Bb)

Bass – 6 String
• Standard – (B, E, A, D, G, C)
• 1/2 Step – (Bb, Eb, Ab, Db, Gb, B)
• 1 Step – (A, D, G, C, F, Bb)

Guitar – 6 String
• Standard (E – A – D – G – B – E)
• Drop D (D – A – D – G – B – E)
• 1/2 Step (Eb – Ab – Db – Gb – Bb – Eb)
• 1 Step (D – G – C – F – A – D)
• Drop C (C – G – C – F – A – D)
• 1 – 1/2 (Db – Gb – B – E – Ab – Db)
• Drop B (B – Gb – B – E – Ab – Db)
• 2 Step (C – F – Bb – Eb – G – C)
• Drop Bb Bb – F – Bb – Eb – G – C)
• 2 – 1/2 (B – E – A – D – Gb – B)
• Drop A (A – E – A – D – Gb – B)

Custom Tunning notes
The notes below are what notes can be inputed for each string.

Bass – 4 strings
1 2 3 4
E A D G
Eb Ab Db Gb
D G C F
Db Gb B E
C F Bb Eb
B E A D
Bb Eb Ab Db
A D G C

Bass – 5 String

Standard 5 string

1 2 3 4 5
B E A D G
Bb Eb Ab Db Gb
A D G C F
Ab Db Gb B E

High Tuning
1 2 3 4 5
E A D G C
Eb Ab Db Gb B
D G C F Bb
Db Gb B E A
C F Bb Eb Ab
B E A D G
Bb Eb Ab Db Gb
A D G C F
Ab Db Gb B E

Bass- 6 String
1 2 3 4 5 6
B E A D G C
Bb Eb Ab Db Gb B
A D G C F Bb
Ab Db Gb B E A

Guitar – 6 String
1 2 3 4 5 6
E A D G B E
Eb Ab Db Gb Bb Eb
D G C F A D
Db Gb B E Ab Db
C F Bb Eb G C
B E A D Gb B
Bb Eb Ab Db F Bb
A D G C E A


เครดิตที่มา
http://www.play-bass.com/online-tuner