อุ่นรักใดจะเท่าอุ่นรักของแม่
เป็นสุขแท้รักแม่ยิ่งใหญ่
รักอื่นใดไม่อาจเทียบได้
รักที่ยิ่งใหญ่คือรักของแม่เอยอิ่มอุ่น - ศุ บุญเลี้ยง


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/41867930/a9ffa003[/4SHARED]

อิ่มอุ่น - ศุ บุญเลี้ยงอิ่มอุ่น - ศุ บุญเลี้ยง