เปิดรับตรงแล้ว


คณะ ICT ม. มหิดล << เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2012
เพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต
สำหรับน้องๆ ม. 6 ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
ที่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล น้องๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา ต่างๆ ได้ 4 สาขา ดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เรียนเกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
เรียนวิชาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล อาทิ การจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูลและการค้นข้อมูล การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการและการปฏิบัติงานโครงการ เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการทำธุรกรรมในและนอกองค์กร ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ เทคโนโลยีและการประยุกต์อินเตอร์เน็ต
ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การพัฒนาและการประยุกต์ Multimedia เทคโนโลยีของข้อมูล Multimedia การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554

สมัคร Online ที่นี
ขอบคุรพื้นที่บ้านมหาดอดคอมและข่าวจากเด็กดีดอดคอม