ธรรมเย็นใจ
ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

หมายถึงธรรมะที่ทำให้ใจประจำอยู่กับที่
ไม่มีอาการไป ไม่มีอาการมา
สภาวธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้นและไม่มีเรื่องจะแวะเวียน

เป็นคำสอนของจอมปราชญ์สมัยรัตนโกสินทร์ที่หาอ่านได้ยาก
เป็นบทประพันธ์ที่เต็มไปด้วยสารธรรมอันแหลมคมสุดที่จะพรรณนา
แสดงภาคปฏิบัติจิตภานาล้วนๆที่มีค่ายิ่ง
ที่พระอาจารย์มั่นได้จาิรึกด้วยลายมือท่านเองเพียงชิ้นเดียว

ซึ่ง อดีตพระอริยะคุณธาร (มหาเส็ง ปุสโส) เป็นผู้พบที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
คาดว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้ประพันธ์ขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๔๗๑
ก่อนจะเดินทางไปเชียงใหม่
ต้นฉบับเดิมเก็บไว้ที่พิพิํธภัณฑ์บริขารของท่าน
ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

คณะผู้จัดทำเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ได้คัดลอกพิมพ์ตามความเข้าใจของผู้จัดทำเอง
เพื่อกราบสักการะบูชาสูงสุดถึงพระคุณของท่าน
ที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตา จารึกหลักภาวนาที่ลึกซึ้ง
เพื่อให้แสงสว่างแห่งธรรมแก่อนุชนรุ่นหลัง
ขอบคุณพื้นที่บอร์ดบ้านมหาและบอร์ดลานธรรมธุจ้าธุจ้า