กวีธรรม


กันเผลอ

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นพรล้ำ
ละเลิกทำบาปชั่วทั่วทั้งผอง
กุศลสร้างสมไว้ให้เนืองนอง
ดวงจิตต้องชำระอย่าละวาง

สามข้อใหญ่ใจความตามพุทธศาสน์
ผู้ใดปรารถนาจริงไม่ทิ้งขว้าง
เครื่องร้อยรัดอัตตาหลุดละร้าง
ด้วยเดินทางที่พระองค์ทรงผ่านมา


กันพลาด


ก่อนเชื่อตรองไตร่ให้รอบ
เมื่อชื่นชอบมอบจิตคิดถวาย
ปักใจปลงมุ่งหน้าอย่าคลาย
ถึงที่หมายมั่นแท้แน่นอน

หากพากเพียรเวียนหัดจัดเจน
ไม่เอียงเอนเบนย้ายถ่ายถอน
เครื่องกีดขวางกางกั้นบั่นทอน
คลี่คลายผ่อนหย่อนดับลับไป

แม้เหลาะแหละโลเลเฉเฉียง
อ่อนโอนเอียงเลี่ยงหลบทบไถล
ผลดีห่างจางกลบหลบไกล
มุ่งมาดใดจักได้.......... ไม่มีที่มา ลานกวีธรรมะ (ธรรมจักร)
ขอบคุณ พื้นที่บอร์ดบ้านมหา ดอดคอม