ได้ฟังข่าวหนาวสะท้าน อุทกธารที่ไหลหลั่ง
เข้าโถมถั่งถาบทื้น ภายพื้นอั่งพะลาน
สถานการณ์น้ำยวกยู้ ฟังดูถึงวิกฤติ
หลายชีวิตต้องทุกข์ทน กลางสายชลกระแสเชี่ยว
หนทางเทียวตัดขาดสิ้น การอยู่กินแสนลำบาก
ความทุกข์ยากเดือดฮ้อน โฮมท้อนทั่วถิ่นไทย
ธารน้ำใจที่ไหลล้น ต้านสายชลบ่หยุดหย่อน
ยื่นมือป่อนปันให้ น้ำใจล้นลื่นหลาม
คราถึงยามทุกข์ยากฮ้าย เฮาชาวไทยได้ปันแบ่ง
ต่างร่วมแรงร่วมใจสู้ อยู่เคียงข้างบ่ห่างกัน
สายนทีบ่อาจกั้น สายสัมพันธ์ที่หมั่นแก่น
สุดสายแนนน้ำใจคล้อง บ่มีหม่องสิจุ่มจม
อดเอาเด้อ......อีกบ่ดนคงสิม้ม ความตรอมตรมสิพ้นผ่าน
รวมน้ำใจเป็นสายธาร ให้โลกขานจารึกไว้ ว่า “คนไทย...ไม่ทิ้งกัน”...


:l-:l-:l-