กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  .........................................................

  ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  ........................................................
  .


  หน้า ๑๖
  เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
  เรื่อง (ฉบับที่ ๖)  ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


  และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
  แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑


  คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่
  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

  ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
  จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

  ข้อ ๓ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยเจ็ดสิบสามบาท ในท้องที่
  จังหวัดชลบุรี

  ข้อ ๔ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยหกสิบเก้าบาท ในท้องที่
  จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี

  ข้อ ๕ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยหกสิบห้าบาท ในท้องที่
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ข้อ ๖ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยหกสิบสี่บาท ในท้องที่
  จังหวัดระยอง

  ข้อ ๗ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบเก้าบาท ในท้องที่
  จังหวัดพังงา

  ข้อ ๘ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบแปดบาท ในท้องที่
  จังหวัดระนอง

  ข้อ ๙ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาท ในท้องที่
  จังหวัดกระบี่

  ข้อ ๑๐ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบห้าบาท ในท้องที่
  จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี

  ข้อ ๑๑ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบสี่บาท ในท้องที่
  จังหวัดลพบุรี  +++++++++++++++++++++++++++
  หน้า ๑๗
  เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ข้อ ๑๒ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบสองบาท ในท้องที่
  จังหวัดกาญจนบุรี

  ข้อ ๑๓ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาท ในท้องที่
  จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุรี

  ข้อ ๑๔ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยห้าสิบบาท ในท้องที่
  จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี

  ข้อ ๑๕ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยสี่สิบหกบาท ในท้องที่
  จังหวัดสงขลา และสิงห์บุรี

  ข้อ ๑๖ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยสี่สิบสี่บาท ในท้องที่จังหวัดตรัง

  ข้อ ๑๗ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยสี่สิบสามบาท ในท้องที่
  จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง

  ข้อ ๑๘ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาท ในท้องที่
  จังหวัดชุมพร พัทลุง เลย สตูล และสระแก้ว

  ข้อ ๑๙ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยสี่สิบบาท ในท้องที่
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี

  ข้อ ๒๐ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบเก้าบาท ในท้องที่
  จังหวัดนราธิวาส อุดรธานี และอุบลราชธานี

  ข้อ ๒๑ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบเจ็ดบาท ในท้องที่
  จังหวัดนครนายก และปัตตานี

  ข้อ ๒๒ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบหกบาท ในท้องที่
  จังหวัดตราด บึงกาฬ ลำพูน และหนองคาย

  ข้อ ๒๓ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบสี่บาท ในท้องที่
  จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี

  ข้อ ๒๔ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบสามบาท ในท้องที่
  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุรี

  ข้อ ๒๕ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบสองบาท ในท้องที่
  จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร

  ข้อ ๒๖ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยสามสิบบาท ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ
  มุกดาหาร ลำปาง สุโขทัย และหนองบัวลำภู

  ข้อ ๒๗ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบเก้าบาท ในท้องที่
  จังหวัดนครพนม


  ++++++++++++++++++++++++++++++++  หน้า ๑๘
  เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ข้อ ๒๘ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท ในท้องที่
  จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์

  ข้อ ๒๙ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบหกบาท ในท้องที่จังหวัดตาก
  และสุรินทร์

  ข้อ ๓๐ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดน่าน

  ข้อ ๓๑ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบสามบาท ในท้องที่
  จังหวัดศรีสะเกษ

  ข้อ ๓๒ ให้กำ หนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละสองร้อยยี่สิบสองบาท ในท้องที่
  จังหวัดพะเยา

  ข้อ ๓๓ เพื่อประโยชน์ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๓๒ คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของ
  ลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม
  (๑) เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  พ.ศ. ๒๕๔๑
  (๒) แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (๑)


  ข้อ ๓๔ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

  ข้อ ๓๕ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
  พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

  สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
  ปลัดกระทรวงแรงงาน
  ประธานกรรมการค่าจ้าง  +++++++++++++++++++++++

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,981
  บล็อก
  63
  ทำไมไป 300 เฉพาะกรุงเตป,นน,l,สมุทรปราการ,ภูเก็ต,ประทุม,สมุทรสาครหละ ไม่เกรงใจลูกจ้างเล้ย
  น่าจะ 350 ขึ้นจะให้เป็นซุปี ฮ้า ฮ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 3. #3
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197
  กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lungyai1123
  ทำไมไป 300 เฉพาะกรุงเตป,นน,l,สมุทรปราการ,ภูเก็ต,ประทุม,สมุทรสาครหละ ไม่เกรงใจลูกจ้างเล้ย
  น่าจะ 350 ขึ้นจะให้เป็นซุปี ฮ้า ฮ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ต่อไป รัฐบาล คงคำนวณใหม่ ให้ 300 บาท/วัน น่ะค่ะ
  ตอนนี้คงคำนวณผิดน่ะค่ะ ...อิอิ คำนวณผิด ...

 4. #4
  Banned

  วันที่สมัคร
  Oct 2010
  กระทู้
  794
  บล็อก
  4
  ได้ยินว่าเขมรค่าแรง 80 บาท/วัน ถ้าค่าแรง 300 แต่นายจ้างเขาไม่จ่ายตามนั้น จะทำไงล่ะค่ะ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •