เซียมซีธรรม
ใบที่ ๕ พร ๕ ประการ


จาริกธุดงค์ครั้งที่ ๑๖ ณ วัดพนังโสภาราม บ้านนาคานหัก จ.วันชัยภูมิ

เซียมซีธรรม...ใบที่ ๕ พร ๕ ประการ

พร ๕ ประการ คือ

๑. อายุ คือ ความมีอายุยืนยาว
๒. วรรณะ คือ ความอิ่มเอิบผ่องใส น่าเจริญใจ
๓. สุขะ คือ ควมสุข
๔. โภคะ คือ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินซึ่งอำนวยความสะดวกสบาย
๕. พละ คือ มีกำลังเข้มแข็งสามารถขจัดกิเลส หรือ ความทุกข์ใดๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ทำนายว่าจะโชคดี
เพราะรู้วิธีปฏิบัติตน เพื่อให้ได้พร ๕ อย่างดั่งนี้
การเจริญอิทธิบาท ๔ ทำให้มีอายุยืนยาว
การรักษาศีล ทำให้มีความงาม อิ่มเอิบ
การทำสมาธิจนได้ฌาน ทำให้มีความสุข
การมีพรหมวิหาร ๔ ทำให้ได้โภคะ
การเจริญวิปัสสนา ทำให้ได้ปัญญาพละ
สามารถขจัดกิเลสความทุกข์ได้หมดสิ้น


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๕ พร ๕ ประการ