[*]พรศักดิ์ ส่องแสง[*]เฉลิมพล มาลาคำ[*]รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย[*]สาธิต ทองจันทร์[*]ศิริพร อำไพพงษ์[*]สมหมายน้อย ดวงเจริญ[*]จินตหรา พูลลาภ[*]ลูกแพร-ไหมไทย อุไรพร[*]สมจิตร บ่อทอง[*]เอ๋ พจนา[*]อังคนางค์ คูณไชย[*]ป.ฉลาดน้อย + อังคนางค์[*]สลักศิลาทอง[*]ประสาน เวียงสิมา[*]พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย[*]ทองมี มาลัย[*]คำเกิ่งทองจันทร์[*]ไก่ฟ้า ดาดวง[*]ทองมัย มาลี[*]มลฤดี พรหมจักร