เซียมซีธรรม
ใบที่ ๑๖ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๖ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ

ธรรมประจำใจอันประเสริฐมี ๔ ประการ ได้แก่

๑. เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์.............................
๒. กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์.........................................
๓. มุทิตา ความยินดี เมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข.........................................................................................................
๔. อุเบกขา ความวางใจเป็นกาลางไม่เอนเอียงด้วยความรักและซัง พิจารณาเห็นว่าทุกคนต้องรับผลกรรมดี กรรมชั่วที่ตนได้กระทำไว้แล้ว...

ผู้เสี่ยงได้ใบที่สิบหกนี้ ต้องดำรงพรหมวิหาร ๔
จะได้รู้หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์
เป็นธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติ
จึงชื่อว่า ดำเนินชีวิตหมดจด และประพฤติตน
ต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ
ท่านมีธรรมประจำใจอันประเสริฐแล้วหรือยัง?เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๖ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ