เซียมซีธรรม
ใบที่ ๑๗ ให้ระวังมิตรเทียม


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๗ ให้ระวังมิตรเทียม

มิตรเทียม ๒ ประเภท ได้แก่

๑. มิตรดีแต่พูด มีลักษณะดังนี้....................
- ดีแต่ยกของที่หมดแล้วมาพูด..............
- ดีแต่อ้างของที่ยังไม่มีมาพูด...............
- สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่มประโยชน์น้อย.......
- เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้อง..........

๒. มิตรพูดประจบ มีลักษณะดังนี้.................
- จะทำชั่วก็เห็นว่าดี โดยไม่ห้าม..........
- จะทำดีก็เห็นว่าดี เพื่อต้องการเอาใจ....
- ต่อหน้าสรรเสริญ........................
- ลับหลังนินทา...........................

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ให้ระวังในการคบมิตร
มิตรเทียมมีลักษณะดังที่กล่าวในเซียมซีนี้
ไม่ชี้ประโยชน์และทางนำไปสู่ความสุขได้
ดังนั้นควรแสวงหาเพื่อนที่ดี ถ้าหาไม่พบ
ก็ควรเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเอาคนชั่วมาเป็นเพื่อน


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๗ ให้ระวังมิตรเทียม