กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี

Blogger
 1. #1
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28

  รอบยิ้มพิมใจ มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี  มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่

  วันมาฆบูชา เป็นวันบูชาพิเศษที่ต้องทำในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  ( ซึ่งโดยปกติทำกันในกลางเดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด ก็เลื่อนไปกลางเดือน ๔ )
  ถือกันว่าเป็นวันสำคัญ เพราะวันนี้ เป็นวันคล้ายกับ วันประชุมกันเป็นพิเศษ แห่งพระอรหันตสาวก โดยมิได้มีการนัดหมาย ซึ่งเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต
  ซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุวันมหาวิหาร หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน
  วันนี้เอง ที่พระพุทธองค์แสดง "โอวาทปาฎิโมกข์" ซึ่งถือกันว่า เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
  จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ
  ๑. วันนั้น เป็นวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือนมาฆะ จึงเรียกว่า มาฆบูชา
  ๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย (สาเหตุของการชุมนุม)
  ๓. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภทฉฬภิญญา คือ ได้อภิญญา ๖
  ๔. พระภิกษุ เหล่านั้น ทั้งหมด ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา)
  โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง จุดหมาย หลักการ และวิธีการ ของพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน

  ๑. จุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน (นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา)
  ๒. หลักการของพระพุทธศาสนา คือ ต้องมีความอดทน ในการฝึกตนเอง เพื่อบรรลุจุดหมาย (ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา) ต้องประกอบด้วย
  ก. ไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวง ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ (สพฺพปาปสฺส อรกณํ)
  ข. ทำความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ (กุสลสฺสูปสมฺปทา) การไม่ทำความชั่วนั้น จะเรียกว่า เป็นคนดียังไม่ได้ การเป็นคนดี จะต้องทำความดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ มิฉะนั้นแล้ว คนปัญญาอ่อน คนเป็นอัมพาต เป็นต้น ก็จะเป็นคนดีไปหมด
  ค. การชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส สงบ (สจิตฺตปริโยทปนํ)

  ๓. วิธีการที่จะบรรลุจุดหมาย คือ ต้องฝึกอบรมตนแบบต่อเนื่อง ให้เกิดมรรคสามัคคี คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ** รวมพลังกัน เหมือนเชือก ๘ เกลียว หรือให้มี ศีล สมาธิ และปัญญา รวมพลังกัน เหมือนเชือก ๓ เกลียว พัฒนากาย วาจา ใจ ให้พูดดี ทำดี คิดดี ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ราคะ โมสะ โมหะ ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลส ตัณหา หรือความใคร่ ความอยากมี อยากเป็น แบบมืดบอด ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ที่มันเป็นไปไม่ได้ เช่น ไม่อยากเป็นคนเสื่อมลาภ, ยศ, สรรเสริญ, สุข เป็นต้น โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้.

  ก. ฝึกวาจา ระวังเสมอ มิให้กล่าวคำเท็จ คำหยาบ คำส่อเสียด คำเพ้อเจ้อ (อนูปวาโท)
  ข. ฝึกกาย ระวังเสมอมิให้มีการฆ่า ทำลายชีวิต ตลอดจนถึงการเบียดเบียนทางกาย (อนูปฆาโต)
  ค. ละเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามไว้ และทำตามข้อที่พระพุทธองค์อนุญาต (ปาฎิโมกฺเข จ สํวโร)
  ง. รู้จักประมาณในการบริโภค อาหาร ตลอดจน รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ (มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺสมึ)
  จ. ฝึกตนอย่างจริงจัง ในที่ที่สงัดจากสิ่งรบกวน (ปนฺตนฺ จ สยนาสนํ)
  ฉ. ภาวนาอยู่เสมอ คือ พัฒนาตนเองให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหา การภาวนา หมายถึง การใช้ทั้งสมาธิ และวิปัสสนา แก้ปัญหา หรือจัดการกับกิเลส (อธิจิตฺเต จ อาโยโค) เป็นการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ มิให้จิตใจเศร้าหมอง ให้จิตใจผ่องใสอยู่เสมอ (สจิตฺตปริโยทปนํ)

  จุดหมาย หลักการ และวิธีการ ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้จะเป็นไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายไว้นั้น พระองค์ได้ย้ำเตือนไว้ว่า จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นอย่างบรรพชิต และเป็นอย่างสมณะ คือ เว้นจากความชั่วทุกประการ และเป็นผู้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง เพื่อระงับบาปอกุศล ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นอริยบุคคล ทั้งไม่เบียดเบียนและไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่คนที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบทั้งหลาย (น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต)

  ขอบคุณที่มาแห่งความรู้
  ที่มา www.baanbaimai.com

  น้องอิ๊ทกะตื่นมาตะตี 4 มานึ่งข้าวใส่บาตร แกงผักหวานที่แม่เอามาจากภูกระดึง
  ต้มข้าวโพด แกะหมากขามหวาน ทอดปลานิล ได้อาหารใส่บาตรครบ ตามนี้เลยจ้า
  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี

  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี
  แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง ใส่เห็ดหูหนูนำจ้า

  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี
  มะขามหวาน แกะเปลือกออกให้เรียบร้อยสวยงาม

  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี
  ปลานิลทอดกรอบๆ พระท่านฉันง่ายค่ะ

  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี
  ข้าวโพดจากภูกระดึงเหมือนกันค่ะ

  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี
  อันนี้ใส่บาตรพระวัดป่าภูคีธรรมาราม (ฉันเจ) แกงผักหวานเจ ไม่มีไข่มดแดงจ้า

  เสร็จเรียบร้อย ใส่บาตรวัดป่าภูคีแล้ว กะเดินทางไปวัดพระเจ้าองค์ตื้อ บ้านท่าเดื่อ
  ไปฮอดวัดซ้า กว่ามู่ (สารถีตื่นสวยพะนะ)
  ที่วัดมีปฏิบัติธรรม ปีละสองครั้ง วันมาฆบูชา และอีกสามเดือน วันวิสาขบูชา
  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี

  หลวงพ่อสมหมายเจ้าอาวาส เพิ่นเป็นพระปฏิบัติ จริยวัตของสงฆ์สมบูรณ์พร้อม
  มาฆะ ปุณมีบูชา ไปวัดฟังธรรม สบายใจดี

  เพิ่นว่าถ้าสิเฮ็ดนากะให้เลือกนาที่ดินดี น้ำซุ่ม ข้าวในนาเฮาจะได้งอกงามสมบูรณ์
  ขอบคุณพี่เงาะ พี่เบ้ง ที่พาไปทำบุญเด้อจ้า
  ขอบคุณอาหารที่แม่เอามา ขนมาจากภูกระดึง อนุโมทนาเอาบุญเด้อจ้า
  ขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงลูกมาใหญ่จนป่านนี้ อนุโมทนาเอาบุญนำอิ๊ทเด้อจ้า
  ขอบคุณเวบบ้านมหาดอทคอม ที่ร่วมแบ่งปัน สรรค์สร้างสิ่งดีๆในบ้านหลังนี้ สาธุบุญนำจ้า


 2. #2
  อนุโมทนาบุญนำจ้า...สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ฮักณ.ทุ่งใหญ่
  วันที่สมัคร
  Jan 2011
  กระทู้
  538
  อนุโมทนาสาธุบุญนำจ้า...สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  1,252
  อนุโมทนาบุญครับ สาธุ สาธุ สาธุ

 5. #5
  Banned

  วันที่สมัคร
  Jul 2008
  ที่อยู่
  Oil Field เพชรบูรณ์/กำแพงแสน
  กระทู้
  517
  สาธุ สาธุ อานุโมทนา บุญด้วย ทั้งหมดที่กล่าวมาดีแล้ว พระเจ้าข้า..

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ จำปา
  วันที่สมัคร
  Nov 2009
  กระทู้
  1,470
  อนุโมทนาสาธุนำหลายๆจ้า

  บุญกุศลที่ทำกรรมดีที่สร้าง จะซ่อยให้พบให้พ้อแต่สิ่งที่ดีงาม

 7. #7
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ ขอให้ผลบุญที่เฮ็ดในวันนี้ นำพาให้น้องและครอบคัวมีความสุขตลอดไปครับ คนอยู่ไกลกะคือสิได้รับบุญกุศลนำอยู่ดอก เพราะฮู้สึกว่าเย็นวาบ ๆ อยู่....เพราะอากาศหนาว 555

 8. #8
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,981
  บล็อก
  63
  น้ำลายแตกผา๊กๆๆๆเห็นแกงผักหวานสิถวายหลวงผ่อแหมโอ้ยจะแมนบาปหลายเด้อขะน้อยหนิ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •