เซียมซีธรรม
ใบที่ ๒๕ ธรรมที่ควรตั้งมั่นในใจเซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๕ ธรรมที่ควรตั้งมั่นในใจ

ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจหรือเรียก อธิษฐานธรรม ๔

๑. ปัญญา (ความรู้ชัด) เริ่มต้นด้วยการฟังศึกษาให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามจนเกิดปัญญาหยั่งรู้ในเหตุผลเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

๒. สัจจะ (ความจริง) คือ พูดจริงทำจริง ดำรงมั่นในความจริงของสภาวธรรมที่รู้ชัดด้วยปัญญา

๓. จาคะ (เสียสละ) คือ สละสิ่งเคยชินที่ไม่ดี สละสิ่งที่ยึดถือไว้ผิดจากความจริง สละกิเลส

๔. อุปสมะ (ความสงบ) ระงับข้อวุ่นวายอันเกิดจากกิเลสได้แล้วทำให้จิตใจสงบ

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ พึ่งตั้งอธิษฐานธรรม ๔ ไว้ให้มั่นเป็นธรรมที่สำคัญ
เพราะเป็นฐานที่มั่นคงของบุคคล
บุคคลที่ตั้งมั่นอยู่บนฐานที่ดีเลิศประเสริฐสุดแล้ว
ย่อมด้รับผลสูงสุด อธิษฐานธรรม ๔
เป็นฐานอันมั่นคงของท่าน


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๕ ธรรมที่ควรตั้งมั่นในใจ