เซียมซีธรรม
ใบที่ ๒๖ ธรรมอันดีงาม ๕ อย่างเซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๖ ธรรมอันดีงาม ๕ อย่าง


ธรรมอันดีงาม ๕ ประการที่ควรมีไว้ประจำใจ

๑. เมตตากรุณา คือ ความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ และคิดช่วยให้พ้นทุกข์

๒. สัมมาอาชีวะ คือ สำรวมระวังยับยั้งควบคุมตน ในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงรูปสวย เสียงไพเราะกลิ่นหอม รสอร่อย สิ่งสัมผัสดีๆ นุ่มๆ

๓. กามสังวร คือ สำรวมระวังยับยั้งควบคุมตน ในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงรูปสวย เสียงไพเราะกลิ่นหอม รสอร่อย สิ่งสัมผัสดี ๆ นุ่มๆ

๔. สัจจะ คือ ความจริง ความซื่อตรง

๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ระวังไม่ให้มัวเมาประมาท

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ต้องมีธรรมดีงามประจำใจ
เพราะเป็นธรรมเกื้อกูลต่อการรักษาศีลห้า
จะพาชีวิตปสู่ความสุขความเจริญ


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๖ ธรรมอันดีงาม ๕ อย่าง