เซียมซีธรรม
ใบที่ ๒๗ คุณธรรมประจำใจเซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๗ คุณธรรมประจำใจ


บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ไม่คิดเบียดเบียนใคร
บุคคลผู้อยู่ในธรรม มีการสำรวมระวัง
บุคคลผู้พูดความจริง
บุคคลผู้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์

บุคคลที่มีคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว
เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญน่าคบหาสมาคมด้วย

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ขอให้สำรวจดูตัวเองว่า
มีคุณธรรมทั้งสี่ประการในตัวมากน้อยแค่ไหน

ถ้ามีน้อย ก็จงพยายามทำให้มีมากขึ้น
ถ้ามีมากแล้ว ก็จงรักษาให้ดีอย่างให้สูญหายไป
แต่ถ้าไม่มีเลย ก็จงขวนขวายทำให้มีขึ้นโดยเร็ว
แล้วท่านจะเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ น่าเคารพ
ใครๆ ก็อยากคบหาสมาคมด้วยเซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๗ คุณธรรมประจำใจ