เซียมซีธรรม
ใบที่ ๒๘ แนบความดีไว้ติดทรวงเซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๘ แนบความดีไว้ติดทรวง


เมื่อเกิดมาแล้วต้องตาย
ก็ควรจะสร้างบุญกุศลความดีไว้ให้มาก
กลิ่นหอมทุกชนิในโลกนี้
ไม่สามารถจะหอมทวนลมได้
แต่คุณความดีต่างๆ รวมทั้งกลิ่นศีล

สามารถหอมทวนลมได้
หอมกระจายไปทั่วทุกทิศ ไกลและนาน
ผู้เสียงได้ใบบนี้ ขอให้หมั่นสร้างความดีติดตัวไว้
ขอให้ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง

แม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้ว
แต่คุณความดีของพระองค์ ยังปรากฏอยู่ทั่วทุกทิศ
จนถึงทุกวันนี้
คุณวิเศษของพระองค์ ไม่เคยจางหายไปจากจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ผู้ซึ่งบูชาพระองค์อย่างสูงสุดเซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๘ แนบความดีไว้ติดทรวง