เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๐ วิธีสร้างปัญญาเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๐ วิธีสร้างปัญญา


เมื่อยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว
แข็งแรงแต่เกียจคร้านไม่ขยันในคราวที่ควรขยัน
ไม่ทำตัวให้ดีและไม่หาทรัพย์ไว้
ไม่ฟัง ไม่ศึกษา ไม่พิจารณาหลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธองค์ ซึ่งทำให้แลาดในเรื่องของชีวิต
ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
พอถึงวัยแก่เฒ่าทำอะไรไม่ได้ เขาย่อมนอนทุกข์
ทอดถอนใจรำพึงถึงความหลัง
เหมือนธนูทัก ใช้ยิงอะไรก็ไม่ได้
ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ต้องพยายามหาวิธีสร้างปัญญา
ปัญญาเกิดมีเพราะตั้งใจฟัง ศึกษา พิจารณา
ปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า
เริ่มสั่งสมปัญญาตั้งแต่วัยหนุ่มสาว
พอแก่เฒ่าจะได้ไม่ต้องนอนซบเซา
หงอยเหงาไม่มีที่พึ่งเพระาขาดปัญญาเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๐ วิธีสร้างปัญญา