เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๑ จุดหมายสูงสุดของชีวิตเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๑ จุดหมายสูงสุดของชีวิต


ถึงจะทำประโยชน์แก่คนอื่นมากมาย
ก็ควรทิ้งจุดหมายปลายทางตน
เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นจุดหมายปลายทางของตนแล้ว
ก็ควรใฝ่ใจขวนขวายให้บรรลุถึงจุดนั้น

จุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ
การฟัง การศึกษา คิดพิจารณาและปฏิบัติธรรม
ตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
จนทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งธรรมรู้แจ้งชีวิตชัดเจน
เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
มีจิตใจที่บริสุทธิ์หมดจด พันจากกิเลส

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ถือว่าได้สั่งสมบุญบารมีมาก
จึงได้ลาภที่พบทางไปสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิต
ขอให้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธองค์ให้จงดี
จะมีบารมีเข้าถึงจุดหมายสุงสุดของชีวิตแน่นอน
เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๑ จุดหมายสูงสุดของชีวิต