เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๒ ชีวิตน้อยนิดจักคิดทำอะไร


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๒ ชีวิตน้อยนิดจักคิดทำอะไร


ชีวิตนี้น้อยนิดเปรียบเหมือนสิ่งต่อไปนี้
เหมือนน้ำค้างบนยอดหญ็า แห้งเร็ว
เหมือนฟองน้ำ แตกง่าย
เหมือนรอยขีดของไม้บนน้ำ กลับเข้ามากันเร็ว
เหมือนน้ำที่ไหลจากภูเขา ไหลลงโดยไม่หยุด
เหมือนคนที่กำลังตะล่อมก้อนเสมหะไว้แล้วถ่มออก
เหมือนชิ้นเนื้อที่ใส่ในกระทะเหล็กร้อน ไหม้เร็ว
เหมือนแม่โคที่ถูกนำไปฆ่า เดินใกล้ที่ฆ่าทุกขณะ

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ขอให้มีสติเตือนตนทุกๆ ลมหายใจ
เข้าออกว่า ชีวิตนี้สั้นและน้อยนิดนักจริงๆ
เราควรทำชีวิตอันน้อยนิดนี้ให้เป็นประโยชน์
ประโยชน์ทางโลก คือ ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งบริบูรณ์
ประโยชน์ทางธรรม คือ ทำตนให้เป็นคนว่าง่าย
ศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วปฏิบัติตนเพื่อขัดเกลากิเลสให้จิตใจบริสุทธิ์
จงใช้ชีวิตน้อยนิดให้เกิดประโยชน์เต็มที่เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๒ ชีวิตน้อยนิดจักคิดทำอะไร