เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๓ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๓ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
ภายในเรือนแห่งตระกูลใด บุตรบูชามารดาบิดา
ตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรหม มีเทวดาคนแรก
มีอาจารย์คนแรก มีบุคคลผู้ควรนำของมาบูชา
คำว่าพระพรหม เทวดาคนแรก อาจารย์คนแรก
และคำว่าผู้ควรนำของมาบูชา เป็นชื่อของมารดาบิดา
เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมาก
เป็นผู้คุ้มครองเลี้ยงดูบุตรและแสดงโลกนี้แก่บุตร

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ต้องบูชามารดาบิดาอยู่เสมอ
คนที่บูชามาดาบิดาอย่างสม่ำเสมอ
เป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว
จะคอยช่วยคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญ
วันนี้บูชามารดาบิดาแล้วหรือยัง
เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๓ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว