เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๕ ธรรมข้อเดียวเกี่ยวโลกให้รื่นเริงเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๕ ธรรมข้อเดียวเกี่ยวโลกให้รื่นเริง


ธรรมที่ทำโลกให้รื่นเริงได้แก่หิริโอตตัปปะ
หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อ
กายทุจริต วจีทุกจริต มโนทุจริต
มีความอายและเกรงกลัวต่อการประกอบอกุศลกรรม
ผู้มีหิริโอตตัปปะ ย่อมทำสิ่งที่ดีอยู่เสมอ
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ว่าเวลามีสุขหรือทุกข์
เวลามีลาภหรืออับจน เวลามีใครรู้เห็นหรือไม่
เขาจะทำแต่ความดี เพราะเขามีหิริโอตตัปปะ

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ ได้ชื่อว่า
เป็นผู้คุ้มครองโลก เพราะหิริโอตตัปปะ เป็นโลกบาล
คือ เป็นธรรมที่คุ้มครองโลก ชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สมบัติและครอบครัวจะรื่นเริงและปลอดภัย
ท่ามกลางหมู่ชนที่มีหิริโอตตัปปะ
ขอฝากโลกให้อยู่ในความคุ้มครองของท่าน


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๕ ธรรมข้อเดียวเกี่ยวโลกให้รื่นเริง