เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๖ พูดจริงทำจริงในสิ่งที่มีประโยชน์เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๖ พูดจริงทำจริงในสิ่งที่มีประโยชน์


คนเก่งพูดมาก พูดถ้อยคำที่มีประโยชน์
แต่ปฏิบัติตามถ้อยคำที่พูดไม่ได้
ถือว่ามีประโยชน์น้อย เหมือนเด็กเลี้ยงโค
นับโคให้ผู้อื่น แต่ไม่มีโอกาสตื่นน้ำนมโค
ส่วนคนพูดน้อย พูดน้อยคำที่มีประโยชน์
และปฏิบัติตามถ้อยคำที่พูดนั้นได้
ถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้พูดและผู้ฟัง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงมีปกติตรัสอย่างไร ก็ทรงตรัสอย่างนั้น
ทรงมีปกติทำอย่างไร ก็ทรงตรัสอย่างนั้น
สิ่งที่พระองค์ตรัสและทรงทำทั้งหมด
เป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ขอจงเป็นผู้พูดด้วยถ้อยคำ
ที่มีประโยชน์และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ดั่งถ้อยคำที่พูดไว้
จงเป็นผู้พูดจริงทำจริงในสิ่งที่มีประโยชน์
เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๖ พูดจริงทำจริงในสิ่งที่มีประโยชน์