เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๙ ฝึกปฏิบัติตามคำสอนเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๙ ฝึกปฏิบัติตามคำสอน


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน
ให้มีขันติ - ความอดทน
ความอดทน คือ ทนลำบากต่อความเจ็บปวด
ความอดทน คือ ทนตรากตรำต่อหนาวร้อน
ลมแดดและความลำบากต่างๆ
ความอดทน คือ ทนเจ็บใจต่อคำพูดที่เสียดสี
ทนต่อการดูหมิ่น พร้อมที่จะยกโทษให้

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ต้องมีขันติ - ความอดทน
เพราะขันติธรรมจะนำท่านให้เจริญในธรรมทั้งปวง
ขันติเป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์บัญทิต
ท่านจะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จสมความประสงค์
เพราะมีจิตมั่นคง ด้วยขันติ - ความอดทน


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๙ ฝึกปฏิบัติตามคำสอน