เซียมซีธรรม
ใบที่ ๔๐ กลวิธีที่ทำให้มีอายุยืน - แข็งแรงเซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๐ กลวิธีทำให้มีอายุยืน - แข็งแรง


สัตว์ทั้งหลายยกตัวโทษทัณฑ์
สัตว์ทั้งหลายกลัวความตาย
สัตว์ทั้งหลายรักชีวิตตน
สัตว์ทั้งหลายปรารถนาความสุข
เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ไม่ควรฆ่ากันเอง ไม่ควรสั่งให้ผู้อื่นฆ่า
ผู้ปรารถนาสุขแก่ตน แต่เบียดเบียนผุ้อื่นอยู่
เขาตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุข

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ขอให้ระวังให้ดี
พยายามลด ละวางในการเบียดเบียนสัตว์
ตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อย จนกระทั่งสัตว์ใหญ่
ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ชีวิตท่านจะแข็งแรง ยืนยาว มีความสุข


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๐ กลวิธีทำให้มีอายุยืน - แข็งแรง