เซียมซีธรรม
ใบที่ ๔๒ ความไม่ประมาท


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๒ ความไม่ประมาท


ความไม่ประมาท คือความเป็นผู้อยู่อย่างมีสติ
ไม่เผลอมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติและการกระทำ
มีความระมัดระวังตัว ไม่ยอมถลำไปในทางเสื่อม
ไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดี ความเจริญก้าวหน้า
ใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ ไม่ปล่อยปละละเลย
ทำหน้าที่ด้วยความจริงจัง รอบคอบรุดหน้าเรื่อยไป

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ขอให้มีความไม่ประมาท
เป็นเครื่องคุ้มกันภัยทุกอย่างให้แก่ชีวิต
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า
รอยเท้าช้างถือว่าเป็นยอดเพราะใหญ่
เป็นที่รวมแห่งรอยเท้าสัตว์ทั้งหมด
ความไม่ประมาทถือว่าเป็นยอดเพราะกุศลธรรมทั้งหมด
ย่อมมารวมอยู่ใรความไม่ประมาท
วันนี้ถ้าท่านไม่ประมาท มีสติอยู่ ไม่เผลอ
เท่ากับท่านได้เจิรญกุศลธรรมทั้งหมดเซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๒ ความไม่ประมาท