เซียมซีธรรม
ใบที่ ๔๓ ความมีกัลยาณมิตรเซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๓ ความมีกัลยาณมิตร


ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผู้คอยแนะนำสั่งสอน
สนับสนุน ชักจูง ชี้ช่องทางเป็นแบบอย่าง
ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลให้ดำเนินชีวิต
ไปด้วยดี เจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจ
การงานและการปฏิบัติธรรม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าความมีกัลยาณมิตร
เท่ากับมีการครองชีวิตที่ประเสริฐสุด
เพราะกัลยาณมิตร
จะชักชวนให้ทำกุศลกรรม และกำจัดอกุศลกรรม
ถ้าได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร
เหล่าสัตว์จะพ้นจากความเกิด - ความแก่ - ความตาย
พ้นจากความโศกเศร้าเสียใจ ความทุกข์ทั้งปวง
ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ต้องพยายามคบกัลยาณมิตร
คอยชี้แนะหนทางที่ประเสริฐ และพยายาม
ปฏิบัติตนตามข้อธรรมในเซียมซีวันละหนึ่งข้อ
เป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐสุด


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๓ ความมีกัลยาณมิตร