เซียมซีธรรม
ใบที่ ๔๔ จักร ๔เซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๔ จักร ๔


จักร ๔ คือ ธรรม ๔ ประการซึ่งนำชีวิตไปสู่ความเจริญ
ดุจล้อนำรถไปสู่ที่หมาย ได้แก่
๑. การอยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมสะดวกในการทำบุญกุศล
๒. พยายามคบหากับคนดี เพื่อจะได้ชักนำแต่สิ่งที่ดีทำให้ไม่เดือดร้อน
๓. ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมายทำงานไปในทางที่ประเสริฐดีงาม
มีการประกอบอาชีพ มีหลักธรรมดำเนินชีวิต
๔. เป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วมีพื้นเดิมดีได้สร้างสมคุณความดี
เตรียมพ้อมไว้แต่ต้น

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ต้องมีธรรมทั้งสี่
คอยเกื้อหนุนการทำความดีอื่นๆ ทุกอย่าง
ทำให้ได้บรรลุคุณธรรมที่สูงสุดเซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๔ จักร ๔