เซียมซีธรรม
ใบที่ ๔๙ รักตนให้ถูกต้องเซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๙ รักตนให้ถูกต้อง


ในชีวิตประจำวันต้องหมั่นพิจารณาว่า
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย
เราทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
การพิจารณาเรื่องกรรมนี้ ทำให้เกิดความกลัว
ไม่กล้าประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ
หันมาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ แทน
มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศล
ทำให้ชีวิตพ้นจากบาปอกุศล เจริญด้วยบุญกุศล
ทุกๆ การกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่ว จะมีใครเห็น
หรือไม่ เราต้องรับผลแห่งการกระทำของเรา
กรรมไม่เคยละเว้นที่จะส่งผลให้แก่ผู้กระทำ

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ จงรักตนให้ถูกทาง
หมั่นสร้างกรรมดีไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเถิด


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๙ รักตนให้ถูกต้อง