ปรัชญาชีวิต (เฒ่ายาวรวบรวม)

1.ผู้รู้ดีย่อมจะมีโอกาสที่ดีกว่า
2.เมื่อไร้มิตรชีวิตนี้ก็ไร้ค่า
3.ฝึกฝนตนให้เป็นคนมากรู้ ไม่ใช่คนรู้มาก
4.ไผ่มีดอกก็ตาย คนมีเงินมากมายก็มีภัย
5.ภาชนะว่างเปล่าย่อมส่งเสียงให้ฟังดังที่สุด(เช็คสเปียร์)
6.เมื่อยังไม่ทำหน้าที่ ก็ไม่พึงมีการเรียกร้องสิทธิ์
7.เรื่องชั่วเรื่องที่หนึ่ง จะนำเราไปถึงเรื่องที่สอง
8.เรื่องที่ว่าเป็นไปไม่ได้ อาจจะแพ้พ่ายผู้มานะอดทน
9.สำนึกตัวเอาไว้ ความเลวร้ายจะไม่เกิด