รู้สึกล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมการดูแลจัดการสร้างพระธาตูของหวงตาพระมหาบัญาณสัมปันโนจะแบ่งพระอัฐิให้กับวัดที่อยู่ในฐานะลูกวัดของวัดป่าบ้านตาดด้วยเพื่อนำกลับไปเก็บเพื่อการสักการะบูชาต่อไปครับ