พุทธทาสภิกขุ
หนึ่ง ทาน การสละไว้ กระทั่งหมด
สอง ศีล สำรวมจด เจตน์เว้น
สาม คือ เนกขัมม์ถด ถอยห่าง กามหนอ
สี่ นั่น ปัญญาเฟ้น เฟื่องฟื้นฟูธรรม

ห้า คือ วิริยะเข้ม แข็งกมล
หก บ่ง ขันติทน อดกลั้น
เจ็ด คือ สัจจะ ตน ถือสัตย์ มั่นแล
แปด อธิษฐานะนั้น จิตต์แน้วแนวธรรม

เก้า เมตตา จิตต์รู้ รักสัตว์
สิบ อุเบกขา มัธ- ยัติไว้
บาร- มี ที่ท่านจัด เป็นสิบ นี้นา
มี เพื่อบ่มตัวให้ เบิกเบื้องอมตธรรม
โมกข. ๑๙ สิงห. ๘๐