พุทธประวัติสมเด็จองค์ปฐม ตอนที่ 1


พุทธประวัติสมเด็จองค์ปฐม ตอนที่ 1


พุทธประวัติสมเด็จองค์ปฐม ตอนที่ 1

สมเด็จองค์ปฐม ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก
แห่งโลกธาตุ ทรงค้นพบวิชาว่าด้วยการบำเพ็ญบารมี
เพื่อความพ้นทุกข์และสำเร็จตามพระประสงค์
จากนั้นทรงบัญญัติรวบรวมพระสูตรพร้อมทั้งทรงฝึกบุคคล
เพื่อให้ถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร และฝึกบุคคล
เพื่อสืบทอดพุทธวงศ์ ดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์

ระยะเวลาที่ทรงตั้งพระทัยมั่น ค้นคว้าโดยไม่มีแบบอย่าง
และไม่มีครูผู้ฝึกเป็นเวลาประมาณมิได้


แค่พระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีแบบ วิริยะธิกะพุทธเจ้า
ซึ่งมีการบำเพ็ญบารมียาวนานมากคือรวมทั้งสิ้น ๘๐ อสงไขย โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ
ปรารถนาในใจ ๒๘ อสงไขย
เปล่งวาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๓๖ อสงไขย
รวมเป็น ๖๔ อสงไขย จึงได้เป็นนิตยะโพธิสัตว์
รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก
จึงบำเพ็ญบารมีต่ออีก ๑๖ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
จึงจะถึงกาลมาตรัสรู้ได้


ดังนั้นพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมจะต้องทรงใช้เวลา
นานสักเท่าใดกว่าพระองค์จะทรงมาตรัสรู้สั่งสอนสรรพสัตว์
และสืบทอดพุทธวงศ์ได้ ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิด
พุทธวงศ์ พระสัทธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
และจุดประกายความสว่างในจักรวาล
ให้โลกได้เริ่มรู้จักการสั่งสมบุญบารมีที่มา : BuddhaSattha/บ้านมหา.คอม