ภิกษุทั้งหลายพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์สอดรับไม่ขัดแย้งกันพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
ที่มา : พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์/บ้านมหา.คอม