คุ ณ ป ร ะโ ย ช น์ ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ....


ประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ


ประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ


คุณประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิคุณประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ


1. ทางร่างกาย
1.1 อัตราการหายใจลดลง คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงเป็นผลดีต่อปอด
1.2 อัตราเต้นของหัวใจน้อยลงเป็นผลดีต่อหัวใจ

1.3 ปริมาณกรดแลคเตทในเลือด ซึ่งเกี่ยวกับความคิด
ความวิตกกังวลจะลดลงเป็นลำดับ ทำให้คิดรอบคอบมากขึ้นก่อนที่จะทำอะไรลงไป
1.4 เลือดจะมีความเป็นกรดสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงถึงสุขภาพที่ดี

1.5 คลื่นสมองของผู้นั่งสมาธิ จะมีความราบเรียบและทิ้งช่วงห่างมากกว่าผู้ที่นอนหลับปกติ
1.6 ความต้านทานของผิวหนังสูงขึ้นทันทีที่เริ่มมีสมาธิ
1.7 อายุยืน


2. ทางจิตใจ

2.1 ทำให้ลดทิฐิต่างๆ ที่มีอยู่ในตนเอง
2.2 ทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ผ่องใส เกิดความสงบเยือกเย็น
2.3 ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนและในการทำงานต่างๆ

2.4 ทำให้เป็นผู้มีความเมตตากรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
2.5 เป็นผู้ที่มีสติ ไม่หลงลืม มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า กำลังทำอะไรอยู่
2.6 เป็นผู้มีศีล คือทำดี ไม่ทำชั่ว

2.7 ทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคง
2.8 ทำให้เป็นผู้มีปัญญา คือรอบรู้ในสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษภัยต่างๆ
2.9 เป็นกุศลนำไปสู่สุคติ ไม่ตกไปสู่อบาย
ประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ


ประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ
เครดิต : เวปธรรมจักร.เน็ต/บ้านมหา.คอม