ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=CnWG-PeQzok

นางสุชาดา ฉากแรก อังคนางค์ คุณไชย
ลำเรื่อง นกกระยางขาว คณะเพชรอุบล
ลำเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับ อังคนางค์ คุณไชย

:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-