ให้ใช้เมื่อไปหาคนหรือติดต่ธุระและพูดกับคนหมู่มาก
นะโม 3 จบ
อม จิต ติ จิตตัง ................ จงมาพันระนังจิ ปิยัง มะมะ อคัดฉาหิ
ตรงช่องว่าง ให้ใส่ชื่อคนที่จะไปพบ หรือ คนเยอะให้ใส่ คนทั้งหลาย ทำจิตใจให้ว่าง