1. สกุลชัยเล็ก ดาบแป๋งนครบาล น่าจะแพ้ เพชรลูกฟ่าง ช.พิณราช
2. น้องโดม จ่ายุทธกองสืบ น่าจะแพ้ ปฎักทอง ส.สรรเสริญ
3. ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์ น่าจะแพ้ จรวดทอง ส.สริญญา
4. เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม น่าจะแพ้ ชายเล็ก ควายทองยิม

ชอบส่วนตัวนะครับ