กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: ตัวอย่าง ผญา ทำวัตรเช้า และสรภัญญ์ ทำวัตรเช้า

Blogger
 1. #1

  ตัวอย่าง ผญา ทำวัตรเช้า และสรภัญญ์ ทำวัตรเช้า

  ตามที่ส่งข้อความทางอีเมล์ไปถึงผู้ดูแลเวปบ้านมหา และคุณโยมได้ลงข้อความไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงจะลงตัวอย่างทำวัตรฉบับผญา และ ทำวัตรฉบับสรภัญญ์ไว้เป็นตัวอย่าง
  ดังนี้


  ทำวัตรเช้า

  โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตัดเหล่าตัณหา
  เทิงสัพพะกิเลสคลาย ทรงอยู่ไกลไพรีพ้น
  อริยผลตรัสรู้ เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่
  ธรรมทั้งปวงแจ่มพระทัย ได้เห็นเองโดยถืกต้อง มลทินข้องบาปบ่มี
  ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
  ธรรมะอันพระองค์ชี้ ตรัสดีส่วนโปรดมวลสัตว์
  สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ผู้ฝึกหัดตนดำรง สาวกสงฆ์พระองค์ท่าน
  กาสาว์ธารทรงชี้ ปฏิบัติดีงามค่อง
  ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง,
  อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
  ข้าฯ ขอบูชาคอง ของพระไตรรัตน์ล้ำ สามองค์ค้ำพร่ำมวล
  เทิงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ล้วน ด้วยมวลหมู่สักการ
  อภิวันท์บูชา ที่ยกมาทูนนี้
  สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
  ข้าแต่....พระผู้มีพระภาคท่าน แม่นปรินิพพานโดนนานล่วง
  คุณประโยชน์ใหญ่หลวง ทั้งปวงทรงสร้างไว้ มวลข้าฯได้เพิ่งพิง
  ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
  มีพระทัยเที่ยงนิ่ง ตรงดิ่งเจตนา
  อนุเคราะห์ข้าฯทั้งหลาย ผู้เกิดภายลุนท้าย
  อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
  มารวิชัยพระทัยท่าน ประทานความการุณย์ผ่าน
  ขอทรงฮับบรรณาการ คนทุกข์ทานสักการนี้ บุญมีข้าฯ ผู้กระทำ
  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
  เพื่อประโยชน์สุขล้ำ อุปถัมภ์ส่งสวัสดี
  บารมีบรมครู ให้หมู่ข้าเจริญล้น
  โสตถิผลบันดลพร้อม บุญถนอมใจยอมค่า
  รัตนตรัยบูชา อานิสงค์เกษมชั้น ตรานนานเท่าทั่วนาน ฯ

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
  พระผู้มีพระภาคท่าน อรหันต์เอกสัมมา
  พระปัญญาเห็นธรรม ด้วยพระองค์เองฮู้
  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
  พระบรมครูสรรเพชญ์นั้น ภควันต์ผู้ฮู้ผ่าน
  ตรัสรู้ ตื่น เบิกบาน อภิวันท์นบนอบน้อม ยอมเศียรก้มกราบพระคุณ
  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
  ธรรมคลายหมองความข้องขุ่น สมบูรณ์ส่วนกระบวนสม
  พระบรมศาสดา ประกาศมาตรัสดีไว้
  ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
  ข้าขอไหว้พระธรรมนั้น แก่นสำคัญอันสูงค่า
  ธรรมชาติทรงฮักษา ธรรมดา, เหตุ, ดี, ได้ เป็นฐานให้ท่องเทียว
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ผู้กระทำบ่คดเคี้ยว บ่เลี้ยวล่วงเลยหลง
  สาวกสงฆ์ภควันต์ ผู้สืบงานสงบค้น
  สังฆัง นะมามิ (กราบ)
  สำรวมตนเอาเศียรก้ม สมมาสงฆ์ผู้คงที่
  พระพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติดี วัตรวิธีภิกษุพร้อม ขอยอน้อมนมัสการ ฯ

  ปุพพภาคนมการ
  (นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
  (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
  ข้าฯขอนบนอบน้อม พระจอมปิ่นมุนินทร์องค์
  ผู้ดำรงอยู่ไกล กิเลสภัยตัณหาสิ้น
  เหมิดมลทินผาบมารฮ้าย เห็นแจ้งในความจริงส่อง
  สัพพัญญูวิสัยคอง ธรรมทั้งผองตรัสรู้ พระองค์ฮู้ชัดเอง ฯ

  ทำวัตรฉบับสรภัญญ์

  ทำวัตรเช้า
  คำบูชาพระรัตนตรัย

  โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
  สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
  อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
  สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
  ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
  อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

  สรภัญญ์บูชาพระรัตนตรัย
  พระผู้มีพระภาค พุทธเจ้าพระองค์ได๋นั้น
  เป็นพระอรหันต์ ห่างหมู่มารกิเลสไกล
  ตรัสรู้อริยสัจจ์ เห็นแจ้งชัดจิตผ่องใส
  ด้วยพระองค์เองได้ โดยชอบไร้ผู้แนะนำ
  ธรรมะพระองค์ตรัส ชัดกระจ่างทางดีงาม
  สาวกสงฆ์กระทำ แต่ดีล้ำธรรมดำรง
  ปวงข้าขอบูชา พระชินสีห์มุนีองค์
  ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ จิตมั่นคงตรงบ่คลาย
  ด้วยมวลสักการะ อันยกมายื่นถวาย
  เหนือเศียรขึ้นทูนไว้ ให้สมควรชวนศรัทธา
  พระองค์ผู้เจริญ แม่นนานเนิ่นแต่ห่างลา
  ปรินิพพานมา โปรดปวงข้าประโยชน์หลาย
  ทรงมีพระเมตตา กรุณาเปี่ยมหทัย
  อนุเคราะห์ข้าทั้งหลาย ชนรุ่นใหม่ผู้ภายหลัง
  โปรดฮับสักการะ บรรณาการคนทุกข์วาง
  เหล่านี้ให้มีหวัง ได้เห็นทางสร้างกุศล
  เพื่อบุญหนุนอำนวย ช่วยบันดาลอิฏฐผล
  ประโยชน์ สุข กมล แก่ชนม์ข้าฯกาลนาน ฯ

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

  สรภัญญ์นมัสการพระรัตนตรัย
  พระผู้มีพระภาค พุทธเจ้าพระองค์นั้น
  เป็นพระอรหันต์ ห่างหมู่มารกิเลสไกล
  ตรัสรู้อริยสัจจ์ เห็นแจ้งชัดจนผ่องใส
  ด้วยพระองค์เองได้ ข้า ฯ ขอไหว้อภิวันท์
  ธรรมะพระชินสีห์ ตรัสไว้ดีทุกประการ
  ข้าขอนมัสการ พระธรรมนั้นอันอุดม
  สาวกสงฆ์สงัด ปฏิบัติแต่ดีสม
  หมู่ข้าขอบังคม ศิระก้มหมู่พระสงฆ์ ฯ

  ปุพพภาคนมการ
  (นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
  (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

  สรภัญญ์นมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า
  นะโม ความนอบน้อม แห่งข้า ฯ พร้อมอัญชุลี
  แด่องค์ชินสีห์ พระผู้มีพระภาคนั้น
  ห่างไกลกิเลสเว้น พระองค์เป็นอรหันต์
  ตรัสรู้โพธิญาณ โดยชอบผ่านด้วยพระองค์ ฯ


 2. #2
  ขออภัยเด้อ ลงผิดหม่อง ลงใหม่อยู่หัวข้อผญาแล้ว ให้ลบหม่องนี้ออกกะได้เด้อ
  khemajitta

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •