กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

Blogger
 1. #1

  อ่านข่าวออนไลน์ รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  ราชสำนักฝ่ายในของการปกครองแบบราชาธิปไตย
  ราชวงศ์โชซอนของเกาหลี สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ

  1) เชื้อพระวงศ์


  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  T'ae-wang T'ae-bi 대왕대비(大王大妃) แทวังแทบี
  เป็นยศของอดีตพระมเหสีขึ้นไป 2-3 ขั้น ส่วนมากจะเทียบเท่าพระอัยยิกาของพระราชา จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชามาก่อน เช่น พระอัยยิกาจองฮี ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I)  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)


  Wang T'ae-bi 왕대비(王大妃)วังบี
  เป็นยศของอดีตพระมเหสีขึ้นไป 1 ขั้น เทียบเท่าพระพันปี ส่วนมากเป็นพระมารดาของพระราชา

  จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชาคนปัจจุบัน เช่น พระพันปีอินซู

  ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I)


  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  T'ae-bi 대비(大妃) แทบี
  ใช้เป็นคำเรียกลำลอง ใช้ร่วมกับคำว่า mama 마마(媽媽) เป็น T'ae-bi-mama ใช้เรียกอดีตพระมเหสีขึ้นไปแบบรวมๆ
  โดยไม่ระบุตำแหน่งว่าเป็นพระพันปีหรือพระอัยยิกา


  Wang-bi 왕비(王妃) วังบี
  หมายถึง ตำแหน่งพระมเหสีองค์ปัจจุบันของพระราชา มักจะเรียกแทนพระมเหสีว่า Chong-jon-mama 중전마마(中殿媽媽) เป็นภรรยาของพระราชา ซึ่งมีตำแหน่งและศักดิ์สูงสุดในการปกครองฝ่ายใน ไม่นับรวมลำดับขั้นกับภรรยาอื่น เช่น พระมเหสีคงฮเย ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I), พระมเหสีอินฮยอน ในสมัยพระเจ้าซุกจง (จากเรื่อง Dong Yi)

  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)


  ราชวงศ์โชซอนไม่มีตำแหน่ง Bi 비(妃) หรือตำแหน่งชายาเหมือนบางสมัยของเกาหลี รองจากพระมเหสีจะเป็นตำแหน่งพระสนมต่างๆ ทั้งหมด 8 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น Jeong 정 (正) 4 ระดับ และ Jong 종 (從) อีก 4 ระดับ โดยที่ Jeong จะมีระดับสูงกว่า Jong ได้แก่


  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  1. bin 빈(嬪)บิน
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 1 ระดับ Jeong ตำแหน่งรองลงมาจากพระมเหสี

  ถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของพระสนมที่สามารถมีได้ ส่วนใหญ่พระราชาจะแต่งตั้งและพระราชทานนามให้อยู่ใน 8 ชื่อนี้ คือ  Kwi-bin 귀빈(貴嬪)ควีบิน
  พระสนมเอกผู้ล้ำค่า

  Hwa-bin 화빈(和嬪) ฮวาบิน พระสนมเอกผู้อ่อนโยนละมุนละไม
  Suk-bin 숙빈(淑嬪) ซุกบิน พระสนมเอกผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และงดงาม
  Kyong-bin 경빈(敬嬪) คยองบิน พระสนมเอกผู้น่าเคารพเลื่อมใส
  Hui-bin 희빈(禧嬪) ฮุยบิน พระสนมเอกผู้นำความสุขศิริมงคล
  Won-bin 원빈(元嬪) วอนบิน พระสนมเอกผู้มีความสำคัญเป็นที่หนึ่ง
  Ahn-bin 안빈(安嬪) อันบิน พระสนมเอกผู้มีจิตใจสงบสุข
  Su-bin 수빈(綏嬪) ซูบิน พระสนมเอกผู้สงบเรียบร้อย

  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  พระสนมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นขั้น bin เช่น พระสนมจางฮีพิน 희빈(禧嬪), พระสนมชเวซุกพิน 숙빈(淑嬪)
  ในสมัยพระเจ้าซุกจง (จากเรื่อง Dong Yi), พระสนมฮงวอนพิน 원빈(元嬪), พระสนมยุนฮวาพิน 화빈(和嬪)
  ในสมัยพระเจ้าจองโจ (จากเรื่อง Yi San)  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  แต่ก็มีบางครั้งที่พระราชาจะพระราชทานนามประจำตำแหน่งให้ใหม่ตามลักษณะนิสัยของพระสนมคนนั้นให้เด่นชัดขึ้น
  เช่น พระสนมซองอึยพิน 의빈(宜嬪, พระสนมเอกผู้ทำให้เบิกบานและสบายใจ) ในสมัยพระเจ้าจองโจ (จากเรื่อง Yi San)
  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  2. Kwi-in 귀인(貴人) ควีอิน
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 1 ระดับ Jong "พระสนมผู้ทรงเกียรติ" เช่น พระสนมออมควีอิน
  ในสมัยพระเจ้าซองจง (จากเรื่อง The King and I)  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  3. So-ui 소의(昭儀) โชอึย
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 2 ระดับ Jeong "พระสนมผู้งามเลิศยิ่ง" เช่น พระสนมยููโซอึย ในสมัยพระเจ้าซุกจง (จากเรื่อง Jang Hui Bin)

  4. Suk-ui 숙의(淑儀)ซุกอึย
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 2 ระดับ Jong "พระสนมผู้งามบริสุทธิ์ยิ่ง" เช่น อดีตพระมเหสีเจฮอน
  ในสมัยพระเจ้าซองจง เคยเป็นพระสนมซุกอึย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสี (จากเรื่อง The King and I)


  5. So-yeong 소용(昭容)โชยง
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 3 ระดับ Jeong "พระสนมผู้มีกิริยางามสง่า" เช่น พระสนมซองอึยพิน
  ในสมัยพระเจ้าจองโจ เคยเป็นพระสนมซองโซยง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Yi San)


  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  6. Suk-yeong 숙용(淑容)ซุกยง
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 3 ระดับ Jong "พระสนมผู้มีกิริยางามบริสุทธิ์" เช่น
  พระสนมจางซุกยง หรือ จางนกซู ในสมัยองค์ชายยอนซัน


  7. So-won 소원(昭媛)โชวอน
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 4 ระดับ Jeong "พระสนมผู้งามสง่าจับใจ" เช่น พระสนมโจควีอิน ในสมัยพระเจ้าอินโจ เคยเป็นพระสนมขั้นโซวอน ก่อนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาจนเป็นพระสนมขั้นควีอิน (จากเรื่อง Cruel Palace)


  รอบรู้เรื่องเกาหลีตอนที่ 2 (เชื้อพระวงศ์)

  8. Suk-won 숙원 (淑媛) ซุกวอน
  เป็นตำแหน่งพระสนมขั้น 4 ระดับ Jong "พระสนมผู้งามบริสุทธิ์จับใจ" เช่น พระสนมจางฮีพิน
  ในสมัยพระเจ้าซุกจง เคยเป็นพระสนมจางซุกวอน ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Jang Ok Jung)
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน; 21-10-2013 at 10:11.


 2. #2

  อ่านข่าวออนไลน์ องค์หญิงและองค์ชายที่ยังไม่ได้เสกสมรส

  องค์หญิงและองค์ชายที่ยังไม่ได้เสกสมรส  องค์หญิงและองค์ชายที่ยังไม่ได้เสกสมรส

  T'ae-gun 대군(大君)แทกุน
  ตำแหน่งองค์ชาย ซึ่งเป็นพระโอรสที่ประสูติแต่พระราชากับพระมเหสี มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็น Wang-se-ja 왕세자(王世子) หรือ องค์ชายรัชทายาท ขึ้นครองบัลลังก์เป็นอันดับถัดไป เพราะมีความเหมาะสมทางสายเลือดมากกว่าพระโอรสที่ประสูติแต่พระราชากับพระสนม องค์ชายที่อยู่ตำแหน่งนี้ เช่น องค์ชายควางพยอง 광평대군(廣平大君) พระโอรสองค์ที่ห้าของพระเจ้าเซจงมหาราช กับพระมเหสีโซฮอน


  องค์หญิงและองค์ชายที่ยังไม่ได้เสกสมรส

  Gun 군(君)กุน
  ตำแหน่งองค์ชาย ซึ่งเป็นพระโอรสที่ประสูติแต่พระราชากับพระสนม พระราชาสามารถแต่งตั้งองค์ชายที่เกิดแต่พระสนมเป็น T'ae-gun หรือเป็น Wang-se-ja ได้ในกรณีพิเศษ เช่น พระมเหสีไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสได้ เป็นต้น เพื่อให้มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปได้ องค์ชายที่อยู่ตำแหน่งนี้ เช่น องค์ชายยอนอิง 연잉군(延礽君) พระโอรสของพระเจ้าซุกจง กับพระสนมชเวซุกพิน ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ายองโจ


  องค์หญิงและองค์ชายที่ยังไม่ได้เสกสมรส

  Gong-ju 공주(公主)คงจู
  ตำแหน่งองค์หญิง ซึ่งเป็นพระธิดาที่ประสูติแต่พระราชากับพระมเหสี เช่น องค์หญิงคยองเฮ 경혜공주(敬惠公主) พระธิดาของพระเจ้ามุนจง กับพระมเหสีฮย็อนด็อก

  องค์หญิงและองค์ชายที่ยังไม่ได้เสกสมรส


  Ong-ju 옹주(翁主)องจู
  ตำแหน่งองค์หญิง ซึ่งเป็นพระธิดาที่ประสูติแต่พระราชากับพระสนม เช่น องค์หญิงฮวาวาน 화완옹주(和緩翁主) พระธิดาของพระเจ้ายองโจ กับพระสนมลียองพิน

  องค์หญิงและองค์ชายที่ยังไม่ได้เสกสมรส


  3) สตรีสูงศักดิ์ นางในรับใช้และนางกำนัล

  Sung-un Sang-kung 승은상궁(承恩尙宮)ซงอึนซังกุง
  เป็นตำแหน่งสำหรับนางในรับใช้ที่ผ่านการถวายตัวกับพระราชาแล้ว เรียกว่า นางในถวายตัว หรือ ซังกุงพิเศษ ถือเป็นนางในขั้น 5 ระดับ Jeong
  แต่มีศักดิ์สูงกว่า Sang-kung 상궁(尙宮) ซึ่งเป็นนางในขั้น 5 ระดับ Jeong เหมือนกัน นางในถวายตัวยังไม่ถือว่าเป็นพระสนม จนกว่าจะได้รับการแต่งตั้ง
  เช่น พระสนมซองอึยพิน ในสมัยพระเจ้าจองโจ เคยเป็นซองซังกุง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Yi San), พระสนมชเวซุกพิน ในสมัยพระเจ้าซุกจง เคยเป็นชเวซังกุง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมขั้นเอก (จากเรื่อง Dong Yi)  ที่มา พันทิปดอทคอม
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน; 11-03-2016 at 16:29.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •