ธรรมพระไตร
ธรรมพระไตร ชื่อที่สมบูรณ์ก็คือ ธรรมพรไตร สรณคมน์ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หมายการเข้าถึง การกราบไหว้ การท่องบ่น การระลึกถึงและการประพฤติปฎิบัติตามเรียกว่าการเข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถือเป็นรัตนะแก้วดวงประเสริฐ คือการป้องกันหรือขจัดปัดเป่า ความทุกข์ความโศกโรคภัย ตลอดจนอุบัติเหตุ อุปัททวะอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ให้เสื่อมสลายไป ดังภาษิตที่ว่า
เอวัม พุทธัง สะรันตานัง ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว ภยัง วา ฉิมภิตัตตังวา โลมะหังโส นะ เหสสะติ
ดูก่อนพระภิกษุสงฆ์ เมื่อท่านระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ความกลัว ความหวาดสดุ้ง ผวาจักไม่บังเกิดขึ้น ถ้อยความดังกล่าวนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้า โดยเหตุที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีคุณานุภาพดังกล่าว ท่านอาจารย์ครั้งโบราณ จึงนำเอาพระรัตนตรัยไปดัดแปลงแก้ไข ให้เป็นเวทมนต์คาถา สำหรับใช้ป้องกันคือภัยไข้เจ็บทั้งหลาย ซึ่งปรากฏว่าได้ผล สมความปรารถนา ธรรมพระไตรคือมนต์ชนิดหนึ่ง มีหลายแบบหลายตำรา ตรงกับภาษิตที่ว่า “หนังสือก้อมต่างคนต่างมี” ผู้เรียนธรรมเขาเรียกว่า หมอธรรมสำหรับหน้าที่ของหมอธรรม คือป้องกันและรักษา ยามบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อน จากภูตผีปีศาจเข้ามาเบียดเบียน หมอธรรมจะต้องป้องกันหรือรักษา หากโรคภัยไข้เจ็บเหือดหายไปได้ บรรดาผู้คนทั้งหลายก็จะนิยมนับถือเป็นอาจารย์ เรียนธรรมจากอาจารย์ ผู้ที่ไม่เรียนธรรมก็ยอมตน เป็นลูกเผิ้งลูกเทียนขึ้นของฮักษาด้วย อาจารย์ธรรมจึงกลายเป็น ผู้ที่มีคนนิยมนับถือมาก
สมัยโบราณบ้านเมืองของเรา ยังมีที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นป่าไม้ดงดอน มีห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำน้อยใหญ่หลายสาย ซึ่งไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงตกเป็นของเจ้าป่าคือ ภูตผีปีศาจเป็นผู้รักษา หากเข้าไปรุกล้ำถือกรรมสิทธิ์ จะถูกเจ้าป่าผู้รักษาทำอันตราย บางรายถึงแก่ความตาย เมื่อผู้คนมากขึ้น การแสวงหาที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินก็มีมากขึ้น ผู้คนจึงถูกเจ้าป่าเจ้าเขาเบียดเบียน เมื่อเดือดร้อนหนักเข้าก็ต้องหาหมอธรรมมาป้องกัน หากป้องกันไม่อยู่ก็ใช้วิธีปราบ คือขับไล่เจ้าของเดิมออกหมอธรรมจึงเป็นผู้มีบทบาท ต่อการบ้านการเมืองมาทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบันนี้แม้บ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าไปมากแล้ว แต่ก็ยังมีภูตผีปีศาจรบกวนคนอยู่เสมอ ต่อไปนี้เป็นธรรมพระไตรของแบบสำเร็จลุน พระเถระบ้านเวินชัย แขวงจำปาศักดิ์แห่งราชอาณาจักรลาวซึ่งมีคนเล่าลือว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมาก สามารถบริกรรมทำให้เรือฝรั่งที่เดินในแม่น้ำโขงล่มจมลงได้ อีกทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามภูตผีปีศาจได้อย่างดียิ่งเป็นที่เกรงกลัวของบรรดาภูตผีปีศาจทั้งหลาย
เครื่องสักการะครู
การจะเรียนธรรมแบบสำเร็จลุน จะเรียนวันไหนก็ได้ เครื่องสักการะครูมีขัน 5 ขัน 8 ขันหมากเบ็งช้าย ขวา 2 ขัน ยกมาตั้งไว้ตรงหน้า ป่าวสัคเคเทวดาจบแล้วทำวัตรสวดมนต์ไปพอสมควร แล้วเริ่มขึ้นครูธรรมต่อไป

บทอาราธนาธรรม
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ว่า 3 หน
อุกาสะ ข้าพเจ้าจักขออาราธนา เอาพระอุปะจาระมาธิ และพระอัปปะนาสมาธิ พระโลกุตตะระธรรมเจ้า ในห้องพระไตรสะระณะคมน์เจ้าเก้าประการ สิบกับทั้งพระไตรปิฎกดวงประเสริฐ ขอจงให้มาบังเกิดตั้งอยู่ในจิตสันดานดวงใจ แห่งข้าพเจ้าในกาลบัดนี้ก็ข้าเทอญ อุกาสะอาราธะนัง กะโรมิฯ กราบลง

บทคารวะธรรม
พุทธะคารวะตา ธัมมะคาระวะตา สังฆะคารวะตา ปะฏิสันถาระคาระวะตา สิกขาคาระวะตา อัปปะมาทะ คาระวะตา สาสะเน คาระวะตา อาคาระโว โหติ ฯ กราบลง

บทบูชาพระธรรม
พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา นะโมพุทธายะ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกวิทู อนุตะโร ปริสะทัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพดพ วิญญู-ติ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฐ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง


บทมอบกายถวายตัว
สาธุ รูปร่างตนตัวจิตใจแห่งข้าพเจ้านี้ ขอถวายไว้แก่พระพุทธเจ้า ขอถวายไว้แก่พระธรรมเจ้า ขอถวายบูชาไว้แก่พระสังฆเจ้า ตั้งแฮกแต่วันนี้ไปตราบติ่เท่าเข้าสู่นีระพาน ขออย่าให้มีมารผจญได้ ด้วยเดชะพระบารมีพระพุทธเจ้า ด้วยเดชะบารมี พระธรรมเจ้า ด้วยเดชะบารมี พระสังฆเจ้า ขอแด่พระผู้เป็นเจ้าจงได้ล่วงรู้ว่า ข้าพเจ้านี้เป็นผู้ได้เข้าถึงพระสะระณะคมน์เป็นที่พึ่งด้วยประการดังนี้

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคุลัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
อัชชะ อาทิง กัจวา อะหัง พุทธัสสะ อัตตานัง นิยยาเทมิ อัชชะ อาทิง กัตวา อะหัง ธัมมัสสะ อัตตานัง นิยยาเทมิ อัชชะ อาทิง กัตวา อะหัง สังฆัสสะ อัตตานัง นิยยาเทม
อัชชะ อาทิง กัตวา อะหัง ธัมมัสสะ อันเต วาสิโก โหมิ
อัชชะ อาทิง กัตวา อะหัง ธัมมัสสะ อันเต วาสิโก โหมิ
อัชชะ อาทิง กัตวา อะหัง ธัมมัสสะ อันเต วาสิโก โหมิ
อิติ มัง ธาเรถาติ ทุติยัมปิ อิติ มัง ธาเรถาติ ตะติยัมปิ อิติ มัง ธาเรถาติ โส ภะคะวา
อันว่ารูปร่างตนตัวผู้ข้า อิติปิ คือว่า อิมินา การะเณนะ ด้วยเหตุดังนี้ จึงได้ชื่อว่า อะระหัง ปิยัง มะมะฯ

การมอบกานถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์ เท่ากับเป็นการชุบกายและใจให้กล้าแข็ง มีฤทธิ์มีเดช สามารถที่จะต่อสู้กับภูตผีปีศาจได้ ตามปกติร่างกายและจิตใจของคนธรรมดาสามัญ ถ้าไม่มีคุณพระคุ้มครองป้องกัน ภูตผีปีศาจทำอันตรายได้ง่ายบทเมตตา
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ปะสังสา สัพเพ สัตตา อะปาสังสา สัพเพ สัตตา ยะสา สัพเพ สัตตา อะยะสา สัพเพ สัตตา เท วะตา รักขิตา เขตตัง สัพเพ สัตตา เทวะตา อา รักขิตา เขตตา อะเวโร โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหารามิ สัพเพ สัตตา ภูมมะสัตตา เขตตัง สัพเพ สัตตา อะภูมมะสัตตา เขตตัง สุขิตา โหนตุ อะเวโร โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โหมิ สัพเพ สัตตา สุขิตา อัตตานัง ปริหะรันตุ สุขี สุขี ฯ
บทเมตตานี้ ใช้ผาบผี ถ้าผีแข็ง ผีร้ายให้เสกบทนี้ จะเสกกี่จบก็ได้ สำหรับผู้อาถรรพ์หรือธรรมแข็งไม่กำหนดว่ากี่จบ แล้วแต่โอกาสและความพอใจ แล้วเสก สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ให้ได้ 7 จบ เสร็จแล้วให้หยาด (กรวด)น้ำ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ทั้งนี้เพื่อมิให้มีกรรมมีเวรต่อกัน

บททำน้ำมนต์
สุมะโน โคตะโม อิติปิ โส ภะคะวา อิติมันตา สุขาวะหา พุทธะคุณัญจะ เตชะนะมันตาปิ สุขาวะหา พุทธะคุณัญจะ เตชะนะมันตาปิ สุขาวะหา อุอะมะ ทุเร ทุเร สวาหายะ
ยามบ้านใดเกิดความเดือนร้อน เนื่องจากผีเข้าเจ้าสูญ ให้เสกคาถาบทนี้ทำน้ำมนต์ เสกแฮ่เสกทรายหว่านรอบบ้าน เมื่อเสร็จแล้วให้เอาแฮ่เอาทรายมาฝังไว้ตรงกลางบ้าน โดยถือว่าป็นบือ(สะดือ) ของบ้าน

บทป้องกัน
วิธีการป้องกันเป็นวิธีที่ใช้ก่อนเกิดเหตุ ถ้าเหตุเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไข เมื่อบ้านใดเกิดเดือดร้อนหมอธรรมได้ขับไล่ภูตผีปีศาจไปแล้ว ก็ทำพิธีป้องกันรักษาไว้ เพื่อไม่ให้ภูตผีปีศาจกลับมาเบียดเบียนอีกให้เสกคาถาป้องกันว่า

จัตตาโร นะวะโมทันติ ปัญจะสัตตะอัตถะ เอโก ภาโว สัตติ พุทโธ อัด ธัมโม อัด สังโฆ อัด พุทโธ ปิดปาก ธัมโม ปิดตา สังโฆ ปิดหู ธา ระงับ วิยะ ตัน สวาหับ สุ สุ ระระ
ทา ทา โร โร อัสะ อะอะ โส โส โน โน นะโมพุทธายะ

ให้เสกคาถานี้ ใส่ฝ้ายสำหรับผู้คอ ผูกแข ผูกขา ผู้เจ็บป่วย ถ้าบ้านใดเดือดร้อน ให้เอาหญ้าคามาทำเป็นเส้นด้ายสายสิญจน์ ให้ยาวพอที่จะรอบบ้าน แล้วเสกคาถานี้ใส่หญ้าคา เสร็จแล้วเอาไปขึงรอบบ้าน


บทรดน้ำมนต์
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิมินา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ อิสวา สุ สุสวาอิ ฯ

บทนี้ใช้รดน้ำมนต์ เวลารดน้ำมนต์ ให้เสกคาถา บทนี้รดเรื่อย ๆ ไปจนครบ 7 บทจึงหยุด
ยอดคาถาพระไตร
สะ คะ คะ คะ นะ พุ
คาถาทั้ง 6 ตัวนี้ ถือว่าเป็นยอดคาถาพระไตรสรณคมน์ ใช้สำหรับป้องกันหรือแก้ไขสรรพอันตรายต่าง ๆ ได้ดังนี้ ถ้าหญิงแข็งผัว ชายแข็งเมีย เช่นมีฝีขี้แมลงวัน เกิดในที่ลับ เป็นปานดำ ปานแดง หรือเป็น ซวง ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าแข็งหรือเข็ดขวาง พอตั้งท้องได้สองสามเดือนก็แท้งออก ให้จัดเทียนเวียนหัว 1 เล่ม มาทำน้ำมนต์ให้อาบให้กิน เอาแผ่นทองมาลงยอดพระคาถานี้ทำกะตุดแขวนคอ
ถ้าเด็กเลี้ยงยาก สามวันดีสี่วันไข้ ให้ทำกะตุดแขวนไว้ จะเลี้ยงง่ายแล
ที่บ้าน ที่สวน ที่ไร่ ที่นา ที่บึง ที่หนอง เกิดเข็ดขวางเกี่ยวกับภูตผีปีศาจเบียดเบียน ให้ทำน้ำมนต์เสกแฮ่ เสกทราย หว่านรอบบริเวณ ประพรมน้ำมนต์ให้ทั่วถึง แล้วเขียนยอดคาถาพระไตร 6 ตัวลงในแผ่นทองแล้วเสกในตัวให้ครบ 108 จบ ขุดหลุมลงตรงกลาง เอาแผ่นทองวางลงในหลุม ความเดือนร้อนหายสิ้นแล
ถ้าเสาเรือนเป็นตาหมูสี กาบหยวก เจ้าของเรือน มักเจ็บไข้ได้ป่วย เวลากลางคืนมีเสียงดังเหมือนคนเอาไม้มาตี ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเรือนเข็ดขวาง ให้เอาแผ่นทองมา เขียนยอดคาถาพระไตรสรณคมน์ 6 ตัว แล้วไปตอกลงในเสานั้น ความเข็ดขวางจะเหือดหายไปแล

ถ้าคนเป็นบ้าเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ ให้แต่งขัน 5 ขัน 8 ขันหมากเบ็ง 2 ขัน เทียนเล่มบาท 2 คู่ เล่มเบี้ย 2 คู่ ผ้าขาว 6 ศอก เทียนเวียนหัว 1 เล่ม สำหรับเทียนเวียนหัวนี้ เอาทำน้ำมนต์แล้วเสกบทน้ำมนต์ สุคะโต โคตะโม ให้ได้ 7 จบ เวลาหยดน้ำมนต์ให้เสก
อิติปิโส วิเสเสอิ 7 จบ แล้วเสก สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ อึดใจเดียวให้ได้ 7 จบ
ใช้น้ำมนต์กินและอาบแล้วเสกด้ายผูกคอ ผูกแขน ขา ด้วยบท จัตาโร นะวะ โมทันติ 7 จบ
ลงแผ่นทองด้วยยอดพระคาถา 6 ตัว เสกตัวเองครบ 108 จง ทำกะตุดแขวนคอ บ้าผีทุกชนิดหายสนิทแล
ถ้าจะรักษาคนเป็นปอบ เป็นไท้ เป็นแถน ให้แต่งเครื่องสักการะให้ครบ เหมือนรักษาคนเป็นบ้าทุกประการ เวลาจะทำน้ำมนต์ ให้เอาเทียนเวียนหัวจุด เสกบทสุมะโน โคตะโม 7 จบ อิติปิโส วิเสเสอิ 7 จบ ทำน้ำมนต์และรด เสกด้าย 5 เส้น ด้วยบท จัตตาโร นะวะโมทันติ 7 จบ แล้วเอาด้ายที่เสกผูกคอ แขน ขา ลงยอดคาถา 6 ตัวในแผ่นทอง ทำเป็นตะกรุดผูกคอผู้เป็นปอบ สำหรับตะกรุดให้เสก 108 จบ ด้วยยอดพระคาถา ปอบจะหายไปสิ้นแล
ธรรมพระไตรสรณคมน์ แบบของสำเร็จลุนนี้ผู้ที่เคยได้ใช่มาปรากฏว่าได้ผลดียิ่ง บ้านหนึ่งมีหมอธรรมครูนี้อยู่เพียงคนเดียวก็พอ ไม่ต้องหวาดกลัวภูตผีปีศาจใด ๆ มารบกวน

ในสมัยโบราณมีเคล็ดลับว้าว่า หากผู้ใดจะเรียนเวทย์มนต์คาถาหรืออาคมต่าง ๆ ต้องให้เรียนธรรมไว้รักษาตัวเองเสียก่อน จึงให้เรียนมนต์ต่าง ๆ ได้ ถ้าไม่เรียนธรรมไว้ป้องกันรักษา ผู้ที่ธาตุอ่อนอาจจะเป็นปอบก็ได้ เพราะมนต์แต่ละอย่างมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเอง ถ้าความศักดิ์สิทธิ์ของมนต์มาตกที่ตัวเราอาจถูกผี (ปอบ) ทำอันตรายก็ได้ ในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่จะเริ่มเรียนมนต์ควรเอาใจใส่ระวังไว้ เรื่องปอบเป็นของแปลกแต่จริงถ้ามันยังอ่อนกินพี่น้องบ้านเมือง ครั้นแก่เต็มที่กินตัวเอง