ธรรมพระอรหันต์
ท่านให้แต่งคายขัน 5 ขัน 8 ซวย 12 คู่ ซิ่นผืน แพรวา เงิน 6 สลึง ยกครูวันอังคาร ธรรมนี้ใช้รักษาคนเป็นบ้า เป็นปอบ ภูตผีปีศาจเบียดเบียน คนเป็นไท้เป็นแถน ผีเข้าเจ้าสูญ ที่ไร่ ที่นา ป่า ดงดอน ห้วย หนอง คลองบึง มีอาฮักหลักที่หวงแหน ให้ใช้ธรรมพระอรหันต์นี้ขจัดปัดเป่า เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี
เมื่อจะเรียนธรรมหรือรักษาเจ็บไข้ได้ป่วย ให้แต่งครูให้ครบ ยกขันครูใส่ขันพานตั้งไว้ตรงหน้า กล่าวนโม 3 จบ แล้วป่าวสัคเคเทวดาว่า

ชุมนุมเทวดา
อุกาสะ ข้าพเจ้ามีสุนทระวาจามาร้องป่าวแก่เทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวง อันทรงมหิทธิฤทธีศักดาเดชที่อาศัยอยู่ในแท่นที่เทพไท สัคเค อยู่ในสุราลัย กาเม อยู่ในกามโสฬส รูเป อยู่ในรูปาวจารวิมานมน กล่าวคือโสฬสะมหาพรหม ตะรุวะนะคะหะเน อยู่ในไพรพนอมแนวเนิน อรัญเญอยู่ในเนินป่าและเหวหินในคิขิรินดียระดาษ จันตะลิกเข อยู่ในอากาศอัม พะนะ วิมาน วิมาเน อยู่ในวิมานมนวิมานเมาะ ในแก้งเกาะสำหรับเกิดประจำทวีป รัฏเฐ อยู่ในนครบุรีรมย์ คาเม อยู่ในคามนิคมมรรคา เคหะวัตถุมหิ อยู่ในเขตขั้นเคหา ในไร่นา ริมร่อง ในท้องทุ่งเคหา นับอเนกอนันต์นัก ทุกเทพเทพารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าผู้มีมหิทธิฤทธิศักดาเดช อาศัยอยู่ในภูมิประเทศทุกแห่งหน ชะละถะละวิสะเม อยู่ในวังวนชลธาใหญ่กว้าง กล่าวคือ บ่อบึงบางหนองน้ำ ทุกท่าถ้ำน้ำภู ใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมี บางทีก็อาศัยอยู่บนบกที่ราบรื่น ในภาคพื้นพสุธา ยักขะคันธัพพะนาคา จายันตุ ขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย จงเสด็จลงมาประสุมชุมนุมสโมสรที่นี่ ให้พร้อมหน้ากัน ธัมมะสะวะนะกาโล อยัมภะทันตา ธัมมะสะวะนะกาโล อยัมภะทันตา ธัมมะสะวะนะกาโล อยัมภะทันตา ขอจงลงมาบันดาลให้เห็นผล ในปัจจุบันทันตาท่านทั้งหลาย ทั้งปวงกับทั้งข้า อุกาสะ อาราธะนัง กะโรมิ กราบ 3 หน
ต่อไปนี้ จงสวดมนต์น้อย มนต์กลาง หรือเจ็ด ตำนาน สิบสองตำนานให้จบก่อน แล้วจึงว่าบทต่อไปนี้
พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ สังโฆ เม นาโถ พุทธรตนัง ธัมมรตนัง สังฆรตนัง พุทธานุ ภาเวน ธัมานุภาเว สังฆานุภาเวน ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยแก้ว กล่าวแล้วคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์พระพุทธเจ้าจงลงปรากฏแก่ดวงวิญญาณ แห่งข้าพเจ้าในการบัดนี้ ก็ข้าเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ โอกาสาสิทธิอาคม ข้าพเจ้าขอเชิญยังพระปิฏกทั้งสาม กล่าวคือพระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ์ จงมาเป็นอรรถ และธรรมตามตำรา ข้าขอเชิญ พระอภิธรรม มาทั้งเจ็ดคัมภีร์มีพระธรรมสังคิณีเป็นเค้า จงมาเข้ามาปรากฏแก่ดวงจักขุทวารและมโนทวารแห่งข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้ก็ ข้าเทอญ ราบ 3 ที
แล้วเงยขึ้นนั่งพับเพียบ ทำใจให้เป็นสมาธิ ภาวนาพระธรรมไป จนส่องเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถ้าใจไม่เป็นสมาธิ จงอย่าได้ด่วนบริกรรมคาถาบทต่อไป คาถาที่จะใช้บริกรรมคือ
อุกาสะ อาราธนัง กโรมะ กะขะคะฆะงะ อะอา อิอี อุอู เอโอ พระธรรมเจ้าทั้งแปดจงลงมาปรากฏแก่ดวงจักขุทวาร มโนทวารแห่งข้าพเจ้า พระกกุสันโธโกนาคมโน กัสสโปโคตโม
ศรีอริยเมตไตโย โก นาม เต อิเม มหาสิทธิตุง พุทโธ ปาปะธัมโม วินาสเสตุ
เมื่อเจริญธรรมบทนี้แล้ว ให้อาราธนาพระคุณของท่านผู้มีคุณมาปกปักรักษา มิให้มารหรืออันตรายใด ๆ มาทำลาย

อาราธนาคุณ
สาธุ สาธุ ข้าพเจ้าจักขออาราธนาเอาซึ่งคุณครูบาอาจารย์ คุณบิดามารดา อุปัชฌาย์อาจารย์สวดเจ้า จงลงมาช่วยขจัดโพยภัยทั้งมวลขออังเชิญคุณครูบาอาจารย์ ที่กล่าวมาแล้วจงเสด็จลงมาอยู่เกล้ากระหม่อม จอมขวัญผู้ข้าเทอญ คุณศีล 5 คุณศีล 8 ก็ดี คุณศีล 10 ก็ดี คุณศีล 227 ก็ดี คุณศีลแลคุณธรรม คุณปัสสวาตก็ดี คุณอัสสวาตก็ดี คุณพระฤาษีทั้ง 108 องค์ก็ดี คุณพระพุทธเจ้ากกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม ศรีอริยเมตไตรโย คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีตางัวก็ดี ข้าพเจ้าขอนิมนต์ลงมาช่วยข้าพเจ้า ขจัดโพยภัยภูตผีปีศาจโตอาจหาญ ที่มาย่ำยีพระพุทธศาสนา บริษัทของพระองค์ พุทธังให้มารักษา ธัมมังให้มารักษา สังฆังให้มารักษา อาราธนังกโรมิ


คาถากัน
พุทธกันตัง ธัมมกันตัง สังฆกันตัง นโม กอเดียว นโม กอเกา โอมสวาหับ อิติปิโสกัน
คาถาบทนี้เสกใส่ด้ายสายสิญจน์ ในเมื่อเวลาเราไปทำนาที่เข็ดขวาง ถ้าจะผูกข้อผูกแขนให้เสก 3 จบ

คาถาบัง
พุทธสังมิ มหิมาบัง พุทธังธัมมัง สังฆังมาบัง อิสวาสุ สุสวาอิ อิกิมาบัง กูจักบังทั้งข้างซ้าย กูจักบังทั้งข้างขวา บังทั้งงัวควายอยู่ใต้ล่าง บังทั้งผู้ย่างไปเอาฟืน บังทั้งผู้ยื่นนึ่งข้าว บังทั้งผู้เฒ่าผู้หนุ่มแลเด็กแดง ผีนอนแคงอยู่ถ้ำตะวันออก ผีปอกลอกอยู่ก้ำตะวันตก กูจักบังทั้งผีโกหกอยู่ก้ำทิศใต้ ผีแถนแลผีไท้อยู่ก้ำทิศเหนือ กูจักบัง พุทโธบัง ธัมโมบัง สังโฆบัง กูจักบังทั้งเขาใส่หน้าไม้งัวธนู เขาใส่กูบ่ถึก กูจักบังทั้งเขาใส่ฮูปแลใส่ฮอย กูจักบังทั้งเขาใส่ว่านก้านก่ำแลก้านลาย บังทั้งตายายแลพ่อแม่ บังทั้งขอนกูผ่าฟืนนึ่งข้าว บังทั้งไม้คานหาบน้ำ พุทโธบัง ธัมโมบัง สังโฆบัง ตุสิตะโร นโมตันติ สิบหน่วยภูขอให้มาบังหลัง สิบแผ่นหนังขอให้มาบังหน้า สิบแผ่นฟ้าขอให้มาบังปลายตีน สิบแผ่นหินขอให้มาบังหัว ปฏิเส วามิ บัง ฯ
โอมปิด ๆ โอมบัง ๆ กูซิบังเทิงผ้าปกหัว กูวิบังบังเทิงบัวบังหน้า กูซิบังเทิงฝากระดานทองสามห้อง กูวิบังเทิงหัวขั้นไดอวนกูเคยขึ้น กูวิบังเทิงเสื่อปูนอน กูซิบังเทิงหมอนแลเสื้อ กูซิบังเทิงเนื้อแลเสื้อสวมตน กูซิบังเทิงงัวแม่ลาย กูซิบังเทิงควายแม่เว้อ กูซิบังเทิงเสาเฮือนตั้ง กูซิบังเทิงดั้งกูอิง กูซิบังเทิงลูกกูอยู่พ่างตัก กูซิบังเทิงเมียฮักอยู่พ่างข้าง กูซิบังเทิงพี่น้องที่อยู่นำกัน เขาฟันแทงยิงกู ให้เลาปืนมันแตกถืกเจ้ามันตาย โอมนะโม กวัดแก่วงบ้านเฮี้ยกูซินอน โอมกระจาด โอมกระจาย โอมสหายเพิก พุทธังบังจุกุ ธัมมังบังจุก สังฆังบังจุกุ พุทธสังมิ มหิสุตัง สุอะนะอะ สหับบัง
มนต์บังทั้ง 2 บทนี้ ใช้ป้องกันหรือกั้งบัง เวลาไปปราบภูตผีปีศาจ ผีสางเทวดาอารักษ์ ไข้ผีแทรก ผีไท้ ผีแถน รักษาบ้า รักษาปอบ มิให้มาทำอันตรายแก่เจ้าของหรือคนที่เราไปรักษา ให้เสกน้ำมนต์อาบหรือกินเสกด้ายผูกข้อผูกแขน เสกหญ้าคา เสกด้ายสายสิญจน์ล้อมไว้ มิให้ภูตผีปีศาจมาทำอันตราย

ยอดธรรมพระอรหันต์
เอตัง เสยยะมะ สะสะนะ ยะหะตัง ตัง ตัง โส โส โมยะยะ มะหังอัง นะตังหัง ทัสจะ วิสุโล
สิทธิพระพร สิทธิอรหัน สิทธิยะหัง สมาธิยะตัง อังอังอะ สะอะนะ อุอะนะ ตังหังหิ ขันจะ สัจจานะหิ อิทะนะตัง สะสะสะสะสะสะสะ อัง โหตุ
นะ พุท ธะอิท อิท นะหัตตัง อะนะหัตถี วิทิตัง ตัง นะ หัตถา สัทถายะ ปะหะยะหัง วิสุโล โหตุ อุ
อังหัง สัง ตัง ตัง โส ตัง ตัง นะมะขังนะ ตังอัง นะอุ พุทธะกัง ขอดื่ม
จะอะอุหุตังอัง โสตะติ อิอะอุ
ปิอัดอิด สิทธิสิทธิ คุคะ ชะงะนังตังนัง นะมะอัง นะตังตัง นะหังหัง นะตังมึงว่านะ กูซิว่าโม มึงว่าอิติ ปิโส กูขึ้นอรหังตัง กูซิตังทั้งไม้มึงนอน กูซิตั้งทั้งคอนมึงอยู่ ตังนะอิด อิดอัดอุด อะอะ
ปิยะ มะมะหัง อะมะมะตัง ยะมะมะอัง ยะหังวา อิกิกิ นะตัง ตินะหัง หังนะติ อุ
อัดนะหัดตัง อัดนะหัดสัง อันว่าผีปีศาจทั้งหลายเอย เป็นผีบริสุทธิหรือบ่บริสุทธิก็ตาม ที่อาศัยอยู่ในดงดอนนี้ ถ้ากูบอกแล้วมึงอย่าลื่นความกู เดี๋ยวพระอรหันต์ตะขัง กูจักฟันคอม้วน อะ
อันว่าผีปีศาจทั้งหลาย กูจับผาบให้มึงตายมึงต้องตาย กูจับผาบให้มึงนอน มึงต้องนอน
กูจักผาบให่มึงนั่ง มึงต้องนั่ง ผาบให้มึงเป็นลม มึงต้องเป็นลม ผาบให้มึงเป็นไฟ มึงต้องเป็นไฟ มึงต้องหาย อังนะหะอัง นะสะสะ นะอังอัง นะอิดอุนะ อะสะวิสุโส กูจักผาบทั้งผีพายแลผีเป้ามีอยู่เหล่าดงดอ พระอรหันต์บนบานให้กูมา พระอรหันต์นี้เป็นที่หนึ่งของชั้นฟ้า และชั้นสวรรค์ทั้งหลายก็ข้าเทอญ
ยอดธรรมพระอรหันต์ทั้ง 9 บทนี้ ใช้ทำน้ำมนต์อาบกิน สำหรับคนถูกผีเข้าเจ้าสูญ คนเป็นไท้เป็นแถนคนเป็นเป้าปอบโพงผี
อนึ่งถ้าในที่เข็ดขวาง เป็นป่าดงพงไพร ที่บ้านที่ไร่ นาสวน ให้ไปเอาก้อนดินที่ปากสร้าง 7 แห่ง แห่งละ 7 ก้อน เสกคาถานี้ 3 หรือ 7 จบ แล้วเอาหินไปฝังหรือหว่านรอบ ภูตผีปีศาจจะหนีไป
ถ้าทำเป็นหลักปักไว้ในที่เข็ดขวาง ให้เอาหลักไม้ไผ่หรือไม้แก่นมา 9 หลัก เขียนเฉพาะตัวคาถาลงในหลัก 9 หลัก หลักละบท เขียนตัวขอมหรือตัวธรรมก็ได้ เขียนแล้วให้เสกคาถารวมทั้ง 9 บท ให้ครบ 3 หรือ 7 จบ เอาหลัก 9 หลักไปฝังไว้ในทิศทั้ง 8 ส่วนหลักที่ 9 ให้ฝังไว้ตรงกลาง ที่ที่เข็ดขวางจะจืดจางหายไปแล
อนึ่งไปในที่กันดาร หากมีโจรผู้ร้าย ภูตผีปีศาจหรือสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้น คอยทำอันตราย ให้เอาก้อนหินมา 9 ก้อน เสกคาถาพระอรหันต์ ครบทั้ง 7 บทแล้วโยนก้อนหินไปในทิศทั้ง 8 ทิศละก้อน อีกก้อนหนึ่งเอาไว้ที่เรา ศัตรูจะทำลายเราไม่ได้เลย
เมื่อจะไปธุระ ให้เสกคาถาพระอรหันต์ทั้ง 9 จบ จะไม่มีศัตรูมาทำอันตรายแก่เราได้

ขับผี
สาธุ สาธุ อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขออารธนายังพระไตรปิฏกดวงดี บัดนี้ภูตปีปีศาจมาย่ำยีพุทธบริษัท ขอพระองค์ช่วยขจัดโพยภัย ยัสสะ ตัสสะ เกสี ยถาปิ ปวัตติ คังคา มหาสมุททา มารเสนา ปราซิตุง อสักโกนโต วินาสสันติ บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญนางธรณีจงตีหัวมาร กระดานหัวผีแตก แหกออกนอกขอบจักรวาฬ ฝูงหมู่ปัญจะมาร อย่าได้มาบังเบียดได้ แก่พระแก่นไท้องค์เสก สัพพัญญ สาธุเนอองค์พระพุทธเจ้า ตนเป็นเค้าแก่ โลกโลกา ผู้ข้าขออาราธนามาผาบผีสาง มีอยู่นางนำไม้ ผีอยู่ใต้นำงู ผีอยู่ภูแลอยู่ถ้ำ ผีค้ำม้ำหาเที่ยวกินคน ชลวนผีหุงผีห่า ผีป่าไม้แลจอมดอย ผีทั้งหลายฝูงนี้ ด้วยอำนาจพระพุทโธ ด้วยอำนาจ พระธัมโม ด้วยอำนาจพระสังโฆ จงมาขับผี ทั้งหลายให้ออกนอกป่าแลนอกดง ผีโพงแลผีพาย ผีหน้าลายแลหน้าด่าง ผีฝูงนี้ ขอพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า จงเอาดาบด้ามแก้ว กล่าวแล้วคือพระธรรม จงให้นำออกเสียงยังภูตผี ปีศาจโตอาจหาญ ด้วยอาการแห่งพุทธานุภาพ จงกำหราบให้ออกหนี อิกะวิติ มหิทธิกา พุทธานุภาเวนะ อาปามะจุปะ ฑีมะ สังอังขุ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ
อิติปิ โส ภควา อรหัง วัตตโส ภควา สัมมาสัมพุทโธ วัตตโส ภควา วิชชาจรณสัมปันโน วัตตโส ภควา อนุตตโร ปุริสธัมมสารถิ วัตตโส ภควา สัตถาเทวมนุสสานัง วัตตโส ภควา พุทโธ วัตตโส ภควา อรหัง สรณัง คัจฉามิ อรหัง สิรสา นมามิ สัมมาสัมพุทธัง สรณัง คัจฉามิ สัมมาสัมพุทธัง สิรสา นมามิ วิชชาจรณสัมปันนัง สรณัง คัจฉามิ
วิชชาจรณสัมปันนัง สิรสา นมามิ สุคตัง สรณัง คัจฉามิ สิรสา นมามิ โลกวิทุง สรณัง คัจฉามิ โลกวิทุ สิรสา นมามิ อนุตตรัง ปุริสทัมมสารถิง สรณัง คัจฉามิ อนุตตรัง ปุริสทัมมสารถิง สิรสา นมามิ สัตถัง เทวมนุสสานัง สรณัง คัจฉามิ สัตถัง เทวมนุสสานัง สิรสา นมามิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ พุทธัง สิรสา นมามิ เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ อินทสาวัง มหาอินทสาวัง พรหมสาวัง มหาพรหมสาวัง จักกวัตติสาวัง มหาจักกวัตติสาวัง มุนีสาวัง มหามุนีสาวัง พุทธสาวัง ปัจเจกพุทธสาวัง สัพพสิทธิ ภวันตุเต หุนรู หุนรู สวาหายะ หุนรู หุนรู สวาหายะ
ธรรมพระอรหันต์ 2 บทนี้ เรียกบทขับ ใช้สำหรับ ขับไล่ภูตผี ปีศาจ ปอบเป้า ไท้แถน ตาแฮก ปู่ตา หรือสรรพเสนียดจัญไร ศัตรูทั้งหลายให้หนีไป ใช้เสก 3 หรือ 7 จบ ทำน้ำมนต์

บทจืด
สาธุ สาธุ สาธุ พุทโธจืด ธัมโมจืด สังโฆจืด พุทโธหาย ธัมโมหาย สังโฆหาย อิติปิโสจืด กูจักจ่มให้จืดทั้งผีหุงแลผีห่า ผู้ป่าแลผีดง ผีโพงและผีพาย ผีหน้าลายอยู่นำเงือก ผีอยู่เทือกนำงู ผีอยู่ภูแลอยู่ไม้ ผีอยู่ใต้แลอยู่เทิง พระธรรมเจ้าจืดเสีย
พุทโธจืด ธัมโม สังโฆจืด กูจักจ่มให้จืดทั้งดินดอนแลป่าไม้ ทั้งทางใต้แลทางเทิง พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ผีเป้าแล ผีโพง ผีดงแลผีป่า ผีห่าแลผีหุง ผีกะทงแลผีเชื้อพ่อแม่แลตานาย ผีพายแลผีปอบ อยู่ตามขอบจักรวาฬ ผีมารแลผียักษ์ ผีชักเข้ากินคน พระธรรมเจ้าจืดเสีย
พุทโธจืด ธัมโมจืด สังโฆจืด กูจักจ่มให้จืด ทั้งแผ่นฟ้า แลแผ่นดิน พระธรณีผู้รักษาทางใต้หมอแถนไท้อยู่ทางเทิง จงมาจืด ผีหุงแลผีห่า ผีป่า แลผีดง ผีโพงแลผีเป้า ผีเถ้าแลผีแถน ผีแขนแนนเที่ยวกลางบ้าน ผีขี้คร้านเที่ยวอยูนำคน พระธรรมเจ้าจืดเสีย พระพุทโธจืด พระธัมโมจืด พระสังโฆจืด อุ อะมะกะสะวะจืด
ธรรมพระอรหันต์ 3 บทนี้ เรียกห้องจืด ใช้ทำที่บ้าน ที่สวน ที่ไร่ ที่นา ที่ดง ที่ดอน ที่เรือนชาน ซึ่งเข็ดขวางให้จืดจางไป หรือคนที่ผีเข้าเจ้าสูญ หายจากเจ็บไข้ได้ป่วย มีภูตผีปีศาจในที่ใด ให้ใช้มนต์นี้ขับ เสก 3 หรือ 7 จบ ทำนำมนต์รดอาบหรือกิน เสกแฮ่เสกทราย หว่านไปในที่เข็ดขวาง อีกอย่างหนึ่งให้เอาหิน 9 ก้อน จากน้ำสร้าง 9 แห่ง มาเสกด้วยมนต์นี้ 3 หรือ 7 จบ แล้วเอาหินไปฝัง ไว้ทิศทั้ง 9 อีกก้อนหนึ่งฝังไว้ตรงกลาง แล้วภูตผีปีศาจจะจืดจางหายไป

ผูกผี
อิมัง กายพันธนัง มารัง พันธิตวา นมามิหัง อิติปิโส จ เตน โม อิติปิ โส ปลายิงสุ นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะตัง สหายะ
มนต์ผูกผีนี้ เมื่อผีเข้าเจ้าสูญ เสกใสฝ้าย 3 หรือ 7 จบ แล้วไปผูกผีทีเข้าคน แล้วถามเอาถ้อยคำจากมันหากไม่แก้มันจะออกไปไม่ได้

คาถานางธรณีรีดมวยผม
ตัสสะ เกสี ยัตถะ ปวัตติ คง ๆ ตรงพระธรณี ปฐพีมณฑล กะระนะ มารเสนา ปลายันติ
คาถานี้นางธรณีรีดมวยผมนี้ เสก 7 จบ ทำน้ำมนต์รดแผ่นดิน ผีจะมาที่นั่นไม่ได้อีก อีกอย่างหนึ่งให้เสกแฮ่ เสกทราย หว่านรอบบ้านรอบเมือง เมื่อเดือดร้อนหรือ คับขัน ให้เสกมนต์บทนี้ ศัตรูจะทำอันตรายไม่ได้เลย


บทหยาดน้ำ
อิมินา ปุญญกัมเมน ด้วยเดชะผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมา ขอจงไปค้ำชูอุดหนุนบิดามารดา ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ เพื่อนร่วมชาติศาสนาเสนาน้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ นางธรณี แม่พระคงคา พญาครุฑพญานาค พญามัจจุราช นายนิริยบาล ศิริคุตอามาตย์ เบื้องบนตั้งแต่ชั้นจาตูม เบื้องล่างตั้งแต่อเวจีขึ้นมา จนถึงที่สุดมนุษย์โลก สัตว์ทั้งหลายที่ต้องทุกข์ ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ สัตว์ทั้งหลายที่มีสุข ก็ขอให้สุกยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะกุศลผลบุญที่ได้สร้างไว้ จงเป็นอุปนิสัย ปัจจัยแก่พระนิพพาน ในอนาคตกาลภายภาคหน้า ก็ข้าเทอญ

บทหยาดน้ำนี้ เมื่อได้ทำหรือปราบภูตผีให้แก่ใคร ๆ ได้แล้ว ท่านให้แผ่ส่วนกุศลให้ เพื่อมิให้มีกรรมมีเวรต่อกัน อนึ่งสัตว์ที่ถูกเราข่มเหง ขับไล่ ผูกมัดไว้ จักได้หายความพยาบาทอาฆาตจองเวร การแผ่ส่วนบุญกุศลถือเป็นการให้อภัยแก่กัน

มนต์อาราธนาพระคุณกลับ
สาธุ สาธุ สุ คุณครูบาอาจารย์ พระธรรมเจ้าจงให้ถอยเพิกเลิกออก จากกายและใจผู้ข้าเทอญ พุทโธเพิก ธัมโมเพิก สังโฆเพิก ขออังเชิญคุณพระธรรมเจ้า จงเสด็จออกจากกายทวาร มโนวิญญาณแห่งข้าพเจ้าเทอญ อาราธนัง กโรมิ
มนต์อาราธนาพระคุณกลับนี้ ตามหลักของหมอธรรม เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับพระธรรม ให้อาราธนาเชื้อเชิญเอาพระคุณของท่านผู้มีคุณมาช่วยเหลือ ขจัดปัดเป่าและป้องกันรักษา ให้พ้นจากภัยอันตราย เมื่อสำเร็จสมประสงค์แล้ว จึงขอเชิญพระคุณของท่านกลับไป
พระธรรมทั้งหมดนี้ มีชื่อเรียกธรรมพระอรหันต์ ใช้ป้องกันปราบปรามภูตผีปีศาจ เป็นมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธาศักดาเดชมาก โบราณนิยมเรียกพระอรหันต์