กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: "วันวชิราวุธ "

Blogger
 1. #1
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  "วันวชิราวุธ "

  "วันวชิราวุธ "


  "วันวชิราวุธ "

  ตรงกับ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ที่เป็นประโยชน์ อย่างมากมายมหาศาล ต่อประเทศชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริง ตรงกับเช้ามืดช่วงตี ๑ ของวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ

  พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓

  เมื่อพระชนมพรรษา เจริญครบเดือน พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ" ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ เมื่อมีพระชนมพรรษา ๘ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้น เป็นเจ้าฟ้า "กรมขุนเทพทวาราวดี" ให้ทรงมีพระเกียรติยศเป็นชั้นที่ ๒ รองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

  ขณะทรงพระเยาว์ พระชนมพรรษา ๑๒ พรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์แรกที่ทรงได้รับ การศึกษาจากต่างประเทศ

  พระองค์ทรงศึกษาสรรพวิชา หลายแขนง ทั้งการทหารบก ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิสต์ วิชาประวัติศาสตร์ และกฎหมายที่วิทยาลัย ไครสต์ เซิช มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และทรงพระราชนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ทางประวัติศาสตร์เรื่อง The
  War of the Polish Succession แต่ระหว่างที่ศึกษาอยู่ ทรงพระประชวร ด้วยพระโรคพระอันตะ (ไส้ติ่ง) อักเสบ ทำให้ต้องทรงรับการผ่าตัดทันที จึงทรงพลาดโอกาสที่จะได้รับปริญญา


  เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ซึ่งตรงกับวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชธิดา เพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี หลังจากนั้นเพียง ๑ วัน ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษ ในพระอุทร รวมพระชนมพรรษาได้ ๔๕ พรรษา รวมเสด็จดำรงสิริราชสมบัติได้ ๑๕ พรรษา

  พระราชกรณียกิจที่สำคัญ พระองค์ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ หลายด้าน ไม่ว่าจะด้านการปกครอง การศึกษา กิจการกองเสือป่า ด้านวรรณกรรม ฯลฯ อันเป็นสิ่งที่ยังให้เกิด ความวัฒนาต่อสยามประเทศ

  ทรงโปรดให้สร้าง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ขึ้นเป็นโรงเรียนในพระองค์ แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๖๙

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวขึ้นเป็น "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

  ทรงตราพระราชบัญญัติ ประถมศึกษาเป็นครั้งแรก โดยกำหนดการศึกษา ภาคบังคับให้เด็กทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ต้องเรียนหนังสือ ในโรงเรียนจนกระทั่งอายุครบ ๑๔ ปีบริบูรณ์


  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ คลังออมสินพุทธศักราช ๒๔๕๖ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักการออม จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๘ จึงจัดตั้งธนาคารออมสิน ทรงริเริ่มก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๕๙

  ด้านการคมนาคม ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟ ที่เคยแยกกัน เป็น "กรมรถไฟหลวง" และเริ่มเปิดการเดินรถไฟ สายกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ อีกทั้งรถด่วนระหว่างประเทศจากธนบุรี เชื่อมไปถึงปีนังและสิงคโปร์ และได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระราม ๖ เพื่อเชื่อมทางรถไฟ ไปยังภูมิภาคอื่น

  ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้น อีกทั้งทรงเปิดสถานเสาวภา เพื่อรักษาคนที่ถูกสัตว์ร้ายกัด

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลง คำเรียกชื่อ "เมือง" เป็น "จังหวัด" แทน มีพระราชดำริให้ทำการทดลอง ระบอบประชาธิปไตย โดยจัดตั้งเมืองจำลอง "ดุสิตธานี" ขึ้น ภายในพระราชวังดุสิต ก่อนจะย้ายมาที่พระราชวังพญาไทในปีถัดมา

  ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎร ที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเหล่าเสือป่า จะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไป พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

  ด้านการต่างประเทศ ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศสงคราม กับประเทศฝ่ายเยอรมัน และได้เข้าร่วมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อรักษาสิทธิของประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งทหารไทยอาสาสมัคร ไปร่วมรบในสมรภูมิในยุโรปด้วย ทำให้ไทยได้สิทธิสภาพ นอกอาณาเขตกลับคืนมา และสามารถเก็บภาษีอากร ได้ตามกฎหมายไทย

  โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการใช้ธงช้างเดิม เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ แทนตามลักษณะสีธงชาติของประเทศ ที่เป็นสัมพันธมิตรกับประเทศไทย

  ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ทรงส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในหลายๆ สาขา คือ
  ด้านนาฏศิลป์ สถาปัตยกรรม พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งแบบไทยห ลังแรก คือพระที่นั่งสามัคคี มุขมาตย์ขึ้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

  ด้านวัฒนธรรมไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น ได้พระราชทานนามสกุล ให้บุคคลต่างๆไว้ทั้งหมดประมาณ ๖,๔๓๒ นามสกุล ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สตรีโสดให้ใช้คำว่า "นางสาว" นำหน้าชื่อ หากแต่งงานแล้วให้ใช้ "นาง" เพื่อสอดคล้องกับ "นาย" ของฝ่ายชาย รวมทั้งคำว่า "เด็กหญิง เด็กชาย" ด้วย

  ด้านวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์ พระราชนิพนธ์ชิ้นงาน หลายประเภท ทั้งโขน ละคร พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุศาสนีย์ เทศนาปลุกใจเสือป่า นิทานชวนหัว คำประพันธ์ ร้อยกรอง สารคดี และบทความในหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทรงใช้พระนามแฝง อยู่หลายชื่อ เช่น ศรีอยุธยา รามจิตติ พันแหลม อัศวพาหุ เป็นต้น

  ปวงชนชาวไทยจึงรวมใจกันถวาย พระราชสมัญญาว่า "พระมหาธีรราชเจ้า" อันหมายถึงมหาราช ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ เพื่อเป็นการยกย่อง และเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์

  เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ UNESCO จึงได้ยกย่องพระองค์ท่าน ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงาน ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก พร้อมกับได้มีพระราชพิธีเปิดอาคาร หอวชิราวุธานุสรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เพื่อเก็บรวบรวมพระราชนิพนธ์ เรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านไว้ให้ประชาชน ได้ค้นคว้าศึกษา อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ จัดแสดงละครพระราชนิพนธ์
  เครดิต : https://www.facebook.com/siriwanna.jill?fref=ts


 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  "วันวชิราวุธ "

  "วันวชิราวุธ "

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

  25 November 1968. His Majesty laid wreath at the Royal Statue of His Majesty the late King Rama VI Lumpini Park. —
  เครดิต : สำนักราชเลขาธิการ www.ohm.go.th

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  ทรงวางพวงมาลัย

  ทรงวางพวงมาลัย


  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจาก พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยัง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จากนั้นทรงประทับพักผ่อน พระอิริยาบถ และทรงทอดพระเนตรทัศนียภาพ โดยรอบ

  ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ปรับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ ณ ศาลาลงสรงฝ่ายหน้า พระที่นั่งสมุทรพิมาน ซึ่งเป็นศาลาสำหรับลงสรงน้ำทะเล และมีเฉลียง เพื่อประทับรับลมทะเล สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง กลับพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล

  พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๖ โดยทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับ ในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐาน มาจังหวัดเพชรบุรี สถาปัตยกรรมเป็น เรือนไทยประยุกต์ สร้างด้วยไม้สักทอง ลักษณะอาคารเปิดโล่ง มีใต้ถุนสูง และพื้นคอนกรีต ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่ง ๓ องค์ เรียงรายตามแนวชายหาด หันหน้าสู่ทะเลทางทิศตะวันออก ได้แก่ พระที่นั่งสมุทพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นที่ตั้งของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร และกองกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน ค่ายพระราม ๖

  ที่มา https://www.facebook.com/siriwanna.jill?fref=ts

 4. #4
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า


  นื่องในวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2556

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2437 อันเป็นวันที่ได้มีพิธีอ่านประกา..พระบรมราชโองการสถาปนาพระราชอิสริยยศและถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศ ณ เวลานั้น) ในตอนค่ำ มีการประชุมเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและนักเรียนไทย ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศ ณ เวลานั้น) ได้มีพระราชดำรัสเป็นข้อความอันจับใจทุกคนที่ได้ยินได้ฟังว่า "ข้าพเจ้ากลับไปยังประเทศสยามเมื่อใด ข้าพเจ้าจะเป็นไทยยิ่งกว่าวันที่ออกเดินทางมา"

  และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันมากหลายได้ประจักษ์แล้ว เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า "สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า"

  พระองค์นับเป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ได้ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน ขึ้นด้วยทรงพระราชดำริเพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนในชาติ

  และใน พ.ศ. 2524 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมาก


  ที่มา: คณะกรรมการหอวชิราวุธานุสรณ์,หนังสือ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •