คุณลักษณะ 10 ประการ ของผู้มีระดับคุณภาพทางอารมณ์สูง

คุณลักษณะ 10 ประการ ของผู้มีระดับคุณภาพทางอารมณ์สูง

1. รับรู้อารมณ์ของตนเอง มากกว่าที่จะกล่าวโทษสถานการณ์ หรือผู้อื่น
2. สามารถแยกแยะระหว่าง ความคิด กับ ความรู้สึก ได้
3. มีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองไม่โทษโน่นโทษนี้
4. รู้จักใช้ ความรู้สึก เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
5. มีความเคารพ ให้เกียรติในความรู้สึกของคนอื่น
6. เมื่อถูกกระตุ้นให้โกรธ จะสามารถ ควบคุมจิตใจไม่ให้โกรธได้ และสามารถแปลงพลังความโกรธให้เป็นพลังในทางสร้างสรรค์ได้
7. เข้าใจเห็นอกเห็นใจและยอมรับในความรู้สึกของผู้อื่น
8. รู้จักฝึกหาคุณค่าในทางบวก จากอารมณ์ในทางลบ
9. ไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ตัดสิน ออกคำสั่ง ทำการควบคุม หรือแนะนำสั่งสอนผู้อื่น เป็นกิจวัตร
10. หลีกเลี่ยงการปะทะอารมณ์กับคนที่ไม่ยอมรับ หรือ ไม่เคารพความรู้สึกของผู้อื่น

จาก forward mail
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fritzkreisler&month=04-06-2009&group=3&gblog=2