คำว่า “ครู” หมายถึง ผู้มีความหนักแน่น คือผู้มีความรู้ดี เพียบพร้อมในวิชาการนั้นๆ อีกอย่างหนึ่งหมายถึง ผู้มีจิตใจหนักแน่นคลอดกาล
คำว่า “อาจารย์” หมายถึง ผู้ดูแลความประพฤติกิริยามารยาททุกอย่างของศิษย์ มิให้ประพฤตินอกรีตนอกรอย อันนำมาซึ่งความ
ทุกข์และมีโทษ
ดังนั้น พ่อแม่จึงเป็นทั้งครูทั้งอาจารย์ สอนให้ลูกพุดคำว่า “แม่” คำว่า “พ่อ” บอกทางดี ชี้ทางชั่วแก่ลูกก่อนครูที่โรงเรียน การสอน
ของพ่อแม่สอนด้วยจิตและวิญญาณของนักสอน สอนไม่รู้เบื่อหน่าย จนปากเปียกปากแฉะ สอน,กโดยทำตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก

กินอย่างนี้นะลูก
นั่งอย่างนี้นะลูก
นอนอย่างนี้นะลูก
เดินอย่างนี้นะลูก
พูดอย่างนี้นะลูก ฯลฯ
บางครั้งเห็นพระมาบิณฑบาตที่บ้าน แม่จะบอกให้ลุกไหว้พระ ธุพระลูก แต่ลูกยังเล็ก ไม่รู้เรื่อง แม่จะจับมือประนม แล้วกดหัวให้
ธุพระ...ธุ..ธุ ลูกพอทำบ่อยๆก็จำได้ทีหลังเห็นพระมา แม่ไม่ต้องบอก ลูกเห็นยกมือขึ้นไหว้..หรือธุเอง
การสอนลูกของพ่อแม่ต่างกับครูที่โรงเรียน พ่อแม่สอนลูกไม่มีเงินเดือน สอนด้วยจิตวิญญาณที่ประกอบไปด้วยเมตตา...ประกอบ
ด้วยประโยชน์ สอนให้ลูกมีหูตากว้างไกล แม่สอนให้ลูกมีความพร้อมทั้งความรู้ ทั้งศีลธรรม
สิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ตัวต่อตัว ให้เห็นจะๆ ตาดูหูฟัง แล้วปฏิบัติตามได้เลย และการสอนของพ่อแม่ สอนด้วยจิต
วิญญาณที่บริสุทธิ์ นักปราชญ์ท่านจึงเปรียบพ่อแม่ว่า
เปรียบประทีป โคมทอง สาดส่องฟ้า
เปรียบจันทรา สุรีย์ มณีแสง
เปรียบเข็มทิศ ชี้ทาง อ้างแสดง
เปรียบร่มแห่ง พฤกษา คำว่า “พ่อแม่”

ดังนั้นจึงมีผู้เรียกแม่ว่า แม่ใจสิงห์ 5 ส.
ส.ที่หนึ่ง แม่เป็น “ผู้สร้าง” ให้ลูกเกิด สร้างชีวิตลูกที่เรามักพูดว่า “พรหมลิขิต” ก็คือพระพรหม คือพ่อแม่เป็นผู้ลิขิตชีวิตลูก
ส.ที่สอง แม่เป็น “ผู้สอน” สอนทุกอย่างที่ดี สอนด้วยความรัก เมตตา พ่อแม่เป็นครูที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง
ส.ที่สาม แม่เป็น “ผู้ส่ง” คือส่งให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนแม่ต้องการให้ลูกมีอนาคตที่ไม่น้อยหน้าใคร ถ้าลูกตั้งใจเรียนพ่อแม่จะ
ลำบากจากการทำงาน หาเงินทองส่งลูกเรียนมากน้อยเท่าไรก็ยอมได้
ส.ที่สี่ แม่เป็น “ผู้เสริม” คือเสริมสร้างให้ลูกได้ดี เสริมส่งให้ลูกเรียนสูงๆ เสริมสวยให้ลูกมีเสน่ห์ความงาม เสริมอนาคตให้มี
ศักดิ์ศรี เสริมศักดิ์ศรีให้ลูกมีเกียรติยศยิ่งขึ้น
ส.ที่ห้า แม่เป็น “ผู้เสีย” คือแม่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อลูก แม่เสียสละแรงกาย แรงใจ ทำทุกอย่างก็เพื่อลูก แม่เสียสละ
ความสุขส่วนตัวก็เพื่อลูก แม่เสียน้ำตา แม่เสียเหงื่อก็เพื่อลูก แม่เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อลูก

ดังนั้น...แม่ใจสิงห์ ห้าสอ แม่ต่อสู้
เพื่อเชิดชู ลูกรัก เสริมศักดิ์ศรี
แม่สร้าง แม่สอน ส่งเสริมชีวี
แม่เสียสละ ทุกสิ่งมี...เพื่อลูกรัก

แหล่งที่มา http://wadsakaew.com