วันข้าราชการพลเรือน


พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

วันข้าราชการพลเรือน
วันข้าราชการพลเรือน

"วันข้าราชการพลเรือน".

... ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา ครบรอบ 86 ปี วันนี้

ประเทศไทย มีข้าราชการพลเรือน มาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยในสมัยนั้น เจ้าพระยาจักรี เป็นสมุหนายกคุมพลเรือน และเจ้าพระยามหาเสนา เป็นสมุหพระกลาโหมคุมทหาร เพื่อคานอำนาจกันเอง แต่อยุธยามีสงครามบ่อย ภายหลังจึงคิดว่าถ้าขืนแบ่งอย่างนี้ เจ้าพระยาจักรีและลูกน้องของท่าน อาจ "เบาแรง" ไปหนักที่เจ้าพระยามหาเสนา จึงให้แต่ละสมุห์คุม ทั้งพลเรือนและทหาร แล้วแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรับผิดชอบ

ในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปรารภว่า การจัดระบบระเบียบ แบบอยุธยาน่าจะไม่เหมาะ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงระบบข้าราชการพลเรือนใหม่ เรียกว่า "Government Reform" หรือเรียกว่า "การปฏิรูประบบราชการ" ซึ่งการจัดระบบข้าราชการพลเรือนแบบนั้น ได้มีการยกเลิกสมุห์ทั้งสอง เลิกระบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา และเปลี่ยนมาตั้งเป็นกระทรวงแทน โดยมีการตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ 12 กระทรวง มีเสนาบดีปกครองดูแล เริ่มใช้ระบบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435

ต่อมา ทรงตั้งโรงเรียนผลิตคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนมหาดเล็ก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น โรงเรียนข้าราชการพลเรือน หรือปัจจุบัน ก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง

1 เมษายน .. เป็นวันข้าราชการพลเรือน เป็นวันที่ยกความสำคัญ ให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลัก ในการบริหารจัดการภารกิจ ของประเทศ และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือน พึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวมhttps://www.facebook.com/Siriwanna Jill