นกพิราบ (อังกฤษ: Rock pigeon, Rock dove; ชื่อวิทยาศาสตร์: Columba
livia) เป็นนกในวงศ์นกพิราบและนกเขา (Columbidae)โดยปกติคำว่า "นกพิราบ" จะ
หมายถึงนกพิราบเลี้ยง (รวมถึงนกพิราบแฟนซีด้วย) ส่วนนกพิราบนอกเหนือจากนี้จะเรียก
ว่า "นกพิราบป่า

นิยมเลี้ยงกันเพื่อการบินแข่งขันกันด้วย และเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อบริโภคเนื้อ และมี
การพัฒนาสายพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีลักษณะสวยจากธรรมชาติเพื่อการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวย
งาม

นกพิราบยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางสากลหมายถึง "สันติภาพ" โดยมักใช้รูปนกพิราบ
คาบช่อมะกอก

คำว่า "พิราบ" ในภาษาไทยนั้น มาจากคำว่า "วิราว", "พิราว" หรือ "พิราพ" ซึ่งเป็นภาษา
สันสกฤตแปลว่า "เสียงร้อง"


นกพิราบ


นกพิราบ


นกพิราบ